කීර්තිධරයන් සහ ප්‍රබන්ධ චරිත

වඩාත් ජනප්‍රිය

Hana Sasayama

ඇනිමේ > Mangirl!

Nicki Minaj

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Trinidad and Tobago

Natalie Portman

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Walter White

TV > Breaking Bad

Pinocchio

සාහිත්‍ය > The Adventures of Pinocchio

Lynda Parra

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Bruce Lee

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Beetlejuice

චිත්‍රපට > Beetlejuice

Hasunuma Tomoe

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Rihanna

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Barbados

Keanu Reeves

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Lebanon

Gene Simmons

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Void Termina

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Kirby

Lydia

චිත්‍රපට > Beetlejuice

Kim Nam-joon (RM)

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > South Korea

Toni Kroos

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Germany

Amagiri Ayato

ඇනිමේ > The Asterisk War (Gakusen Toshi Asterisk)

Oscar Isaac

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Guatemala

Cuphead

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Cuphead

Hinata Hyuga

ඇනිමේ > Naruto

Nikola Tesla

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Tsugumi Haraki

ඇනිමේ > Mangirl!

Ringo Nishijima

ඇනිමේ > Mangirl!

Harry Styles

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Franz Kafka

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Czech Republic

Julis Riessfeld

ඇනිමේ > The Asterisk War (Gakusen Toshi Asterisk)

Jimmy McGill

TV > Breaking Bad

The Cat

සාහිත්‍ය > The Adventures of Pinocchio

Daniela Melchior

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Portugal

Gal Gadot

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Daniel LaBelle

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Frida Gustavsson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Max Kraus

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Luisa Madrigal

චිත්‍රපට > Encanto (2021)

Anita Leeman Torres

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Honduras

Lady Gaga

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Beyoncé

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Lewis Hamilton

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Kakashi Hatake

ඇනිමේ > Naruto

DannyPhantom.exe

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Jenny Mellor

චිත්‍රපට > An Education (2009)

Shouko Nishimiya

ඇනිමේ > A Silent Voice (Koe no Katachi)

Kim Tae-hyung (V)

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > South Korea

Sachiko

ඇනිමේ > Zombie Land Saga

Ania Bukstein

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Yael Grobglas

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > France

Jeon Jung-kook (Jungkook)

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > South Korea

Shinobu Kocho

ඇනිමේ > Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)

Chloe Takami

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Jean-Baptiste Grenouille

චිත්‍රපට > Perfume: The Story of a Murderer

Sakurada Shiori

ඇනිමේ > Castle Town Dandelion (Joukamachi no Dandelion)

Patricia (Dog)

ඇනිමේ > Mangirl!

Adam Levine

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Elena Satine

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Georgia

Katy Perry

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Ozzy Osbourne

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Caterina Sforza

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Assassin's Creed

Avicii

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Jung Ho-seok (J-Hope)

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > South Korea

Drake

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Canada

Taylor Swift

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Tanjiro Kamado

ඇනිමේ > Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)

Bryce Hall

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Bang Chan

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > South Korea

Antonio Madrigal

චිත්‍රපට > Encanto (2021)

Elan Ceres

ඇනිමේ > Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Kidou Senshi Gundam: Suisei no Majo)

Mai Takada

ඇනිමේ > Death Parade

Sakurada Haruka

ඇනිමේ > Castle Town Dandelion (Joukamachi no Dandelion)

Haruta Kamijou

ඇනිමේ > HaruChika: Haruta to Chika wa Seishun Suru

Saburo (Fake Oda Nobunaga)

ඇනිමේ > Nobunaga Concerto

Aki Torii

ඇනිමේ > Mangirl!

Red Panda

ඇනිමේ > Beast Friends (Kemono Friends)

Amalla Su

ඇනිමේ > Love Hina

Amy Deasismont

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Barbra Streisand

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Ed Sheeran

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Justin Timberlake

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Gwen Stefani

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

James Hetfield

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Sasha Roiz

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Canada

Victoria Sterling

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Friday the 13th: The Game

Park Ji-min (Jimin)

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > South Korea

Josep "Pep" Guardiola

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Spain

Wolf

සාහිත්‍ය > La Passe-miroir (The Mirror Visitor Quartet )

Alexandra Botez

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Ruki Bizarre

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Michael Jackson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Usagi Tsukino (Sailor Moon)

ඇනිමේ > Sailor Moon Crystal

Rey

TV > Alex & Co

Leo Regulus

ඇනිමේ > Saint Seiya The Lost Canvas

Taurus Teneo

ඇනිමේ > Saint Seiya The Lost Canvas

Lauda Neal

ඇනිමේ > Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Kidou Senshi Gundam: Suisei no Majo)

Hawks

ඇනිමේ > My Hero Academia (Boku no Hero Academia)

Mikoto Itoshiki

ඇනිමේ > Goodbye, Mr. Despair (Sayonara, Zetsubou-Sensei)

Kiiro Sakuradai

ඇනිමේ > Mangirl!

Janet Mason

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Adult Entertainers

Bill Skarsgård

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Dilan Gwyn

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Frank Sinatra

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Neil Druckmann

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

LeBron James

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Snoop Dogg

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Marina Mazepa

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Ukraine

Jang Jae-Yeol

TV > It's Ok, This is Love

Doja Cat

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Lalisa Manobal "Lisa"

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > South Korea

Sasuke Uchiha

ඇනිමේ > Naruto

Lucy

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Guardian Tales

Mr. Gold

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > God Hand

Shinta Takagi

ඇනිමේ > Kimi no Na wa

Kunno Guillermo “papi kunno”

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Dani Razooqi

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Avril Lavigne

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Canada

Lee Yong-bok (Lee Felix)

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > South Korea

Nick Jonas

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Kurt Cobain

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Molly Hooper

TV > Sherlock (2010)

Roronoa Zoro

ඇනිමේ > One Piece

Mirabel Madrigal

චිත්‍රපට > Encanto (2021)

Mayu Arita

ඇනිමේ > Death Parade

Shigeru Miura

ඇනිමේ > Death Parade

Claudia Enfield

ඇනිමේ > The Asterisk War (Gakusen Toshi Asterisk)

Osamu Dazai

ඇනිමේ > Bungou Stray Dogs

Katsuki Bakugo

ඇනිමේ > My Hero Academia (Boku no Hero Academia)

Moose

ඇනිමේ > Beast Friends (Kemono Friends)

Shoya Ishida

ඇනිමේ > A Silent Voice (Koe no Katachi)

Yui

ඇනිමේ > Zombie Land Saga

Satoru Gojo

ඇනිමේ > Jujutsu Kaisen

Japan

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Saitou Nicole

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Igarashi Maki

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Kurose Kyoko

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Misaki Kokoa

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Muranaka Haruna

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Mew

ඇනිමේ > Mewkledreamy

Makima

ඇනිමේ > Chainsaw Man

Natsumi Otohime

ඇනිමේ > Love Hina

Sayuri Misono

ඇනිමේ > Mangirl!

Christian Hillborg

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Christina Aguilera

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Ariana Grande

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Berta Vázquez

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Ukraine

Billie Eilish

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Cardi B

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Elvis Presley

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Ewa Fröling

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Faye Wong

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Hong Kong

Joel Kinnaman

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Johnny Depp

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Halsey

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Michael Nyqvist

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Mila Kunis

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Mili Avital

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Milla Jovovich

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Mini Anden

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Izabella Scorupco

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Poland

J.R.R. Tolkien

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Navot Papushado

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Ruben Östlund

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Rutanya Alda

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Latvia

Ola Rapace

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Jay-Z

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Lior Raz

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Ludwig Göransson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Rebecca Ferguson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Taylor Swift

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

The Weeknd

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Canada

Tuva Novotny

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Uozu Hozumi

ඇනිමේ > ACTORS: Songs Connection

Ariana Grande

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Billie Eilish

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Bruno Mars

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Kim Seok-jin (Jin)

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > South Korea

Kanye West

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

L-Gante

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Argentina

Kanao Tsuyuri

ඇනිමේ > Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)

Giyu Tomioka

ඇනිමේ > Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)

Tengen Uzui

ඇනිමේ > Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)

Chifuyu Matsuno

ඇනිමේ > Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)

Hashirama Senju

ඇනිමේ > Naruto

Shikamaru Nara

ඇනිමේ > Naruto

Shino Aburame

ඇනිමේ > Naruto

Tony Stark

චිත්‍රපට > Iron Man

Cristiano Ronaldo

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Portugal

Lionel Messi

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Spain

Jess

චිත්‍රපට > The Wrong Missy

Aleksandr Sobolev

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Russia

Miki Okudera

ඇනිමේ > Kimi no Na wa

Yotsuha Miyamizu

ඇනිමේ > Kimi no Na wa

Toshiki Miyamizu

ඇනිමේ > Kimi no Na wa

Trevor

සාහිත්‍ය > My Year of Rest and Relaxation

Ophélie

සාහිත්‍ය > La Passe-miroir (The Mirror Visitor Quartet )

Janis Ian

චිත්‍රපට > Mean Girls (2004)

Gretchen Wieners

චිත්‍රපට > Mean Girls (2004)

Draymond Green

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Ophelia Nichols (Shoelover99)

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Flossie Morrison

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Draculaura

සාහිත්‍ය > Monster High

Katy Perry

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Shinichi Kudo (Jimmy Kudo)

ඇනිමේ > Detective Conan

Niall Horan

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Bob Marley

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Jamaica

Freddie Mercury

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

David Bowie

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Bob Dylan

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Jack Harlow

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Sherlock Holmes

TV > Sherlock (2010)

Vinsmoke Sanji

ඇනිමේ > One Piece

Llandel Veguilla Malavé "Yandel"

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Puerto Rico

Stella

චිත්‍රපට > An Awfully Big Adventure (1995)

Julieta Madrigal

චිත්‍රපට > Encanto (2021)

Camilo Madrigal

චිත්‍රපට > Encanto (2021)

Seiji Sawamura

ඇනිමේ > Midori no Hibi

Midori Kasugano

ඇනිමේ > Midori no Hibi

Spaghetti

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Food Fantasy

Moon Cake

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Food Fantasy

Ed Harris

චිත්‍රපට > Major League

Helen

චිත්‍රපට > An Education (2009)

Malcolm

චිත්‍රපට > Apostle (2018)

Hange Zoë

ඇනිමේ > Shingeki no Kyojin (Attack on Titan)

Pisces Albafica

ඇනිමේ > Saint Seiya The Lost Canvas

Hypnos (God Of Sleep)

ඇනිමේ > Saint Seiya The Lost Canvas

Vim Jeturk

ඇනිමේ > Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Kidou Senshi Gundam: Suisei no Majo)

Rouji Chante

ඇනිමේ > Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Kidou Senshi Gundam: Suisei no Majo)

Gorneri

ඇනිමේ > Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Kidou Senshi Gundam: Suisei no Majo)

Cal

ඇනිමේ > Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Kidou Senshi Gundam: Suisei no Majo)

Nona

ඇනිමේ > Death Parade

Quin

ඇනිමේ > Death Parade

Tatsumi

ඇනිමේ > Death Parade

Sae Shimada

ඇනිමේ > Death Parade

Yuuko Sagiri

ඇනිමේ > Triage X

Sakurada Kanade

ඇනිමේ > Castle Town Dandelion (Joukamachi no Dandelion)

Sakurada Aoi

ඇනිමේ > Castle Town Dandelion (Joukamachi no Dandelion)

Sakurada Misaki

ඇනිමේ > Castle Town Dandelion (Joukamachi no Dandelion)

Sakurada Teru

ඇනිමේ > Castle Town Dandelion (Joukamachi no Dandelion)

Gotou Akari

ඇනිමේ > HaruChika: Haruta to Chika wa Seishun Suru

Narushima Satoshi

ඇනිමේ > HaruChika: Haruta to Chika wa Seishun Suru

Okami

ඇනිමේ > Myriad Colors Phantom World (Musaigen no Phantom World)

Sylvia Lyyneheym

ඇනිමේ > The Asterisk War (Gakusen Toshi Asterisk)

Hashibirokou

ඇනිමේ > Beast Friends (Kemono Friends)

Minami Koarikui

ඇනිමේ > Beast Friends (Kemono Friends)

Takiyama Rikyuu

ඇනිමේ > Holmes of Kyoto (Kyoto Teramachi Sanjou no Holmes)

Yuugiri

ඇනිමේ > Zombie Land Saga

Konno Junko

ඇනිමේ > Zombie Land Saga

Go Takeo

ඇනිමේ > Zombie Land Saga

Yamada Tae (Past)

ඇනිමේ > Zombie Land Saga

Shain

ඇනිමේ > Zombie Land Saga

Skull

ඇනිමේ > Zombie Land Saga

Nyotalia Canada

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Seborga

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

North Italy

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Nyotalia China

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Tachikawa Ayaka

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Grandma Sakura

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Himuno Mizuki

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Kimijima Nana

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Kouno Miyuki

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Orihara Sumika

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Yagami Toa

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Yashiro Hikari

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Erika Amano

ඇනිමේ > A Couple of Cuckoos (Kakkou no Iinazuke)

Spike Spiegel

ඇනිමේ > Cowboy Bebop

Kimiaki Shirai

ඇනිමේ > Love Hina

Godzilla

ඇනිමේ > Love Hina

Kentaro Sakata

ඇනිමේ > Love Hina

Guilty

ඇනිමේ > Glass Fleet (Glass no Kantai: La Legende du Vent de l'Univers)

Sylua

ඇනිමේ > Glass Fleet (Glass no Kantai: La Legende du Vent de l'Univers)

Ariel

ඇනිමේ > Darker than Black

Rin Itoshiki

ඇනිමේ > Goodbye, Mr. Despair (Sayonara, Zetsubou-Sensei)

Miko Nezu

ඇනිමේ > Goodbye, Mr. Despair (Sayonara, Zetsubou-Sensei)

L

ඇනිමේ > Death Note

William Nelson "Wiley Coyote"

ඇනිමේ > Jormungand

Yusuf Gasud

ඇනිමේ > Jormungand

Rillaboom (Gorirander)

ඇනිමේ > Pokemon

Torchic

ඇනිමේ > Pokemon

Hibari-sensei

ඇනිමේ > Mangirl!

Hikari Ayano

ඇනිමේ > Mangirl!

A.R. Rahman

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Asia

Adam Pålsson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Europe

Adassa

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Adele

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Adeline Rudolph

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Hong Kong

Adolf Hitler

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Europe

Ahn Bo-Hyun

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Asia

Akosua Busia

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Africa

Alba August

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Europe

Alicia Keys

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Aliza Gur

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Anahí Giovanna Puente Portilla

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Mexico

André Øvredal

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Norway

Andy Lau

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Hong Kong

Daliah Lavi

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Arturo Castro

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Guatemala

Daniela Ruah

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Avraham Aviv Alush

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Bar Paly

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

David Bowie

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

David F. Sandberg

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Bebe Rexha

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Becky G

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Dean Stockwell

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Björn Gustafson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Dina Shihabi

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Saudi Arabia

Britney Spears

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Dolph Lundgren

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Camilla Sparv

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Drake

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Canada

Eili Harboe

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Norway

Jesse Lee Soffer

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Jim Carrey

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Jimmy O. Yang

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Hong Kong

Jisoo Kim

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > South Korea

Joaquim de Almeida

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Portugal

Eve Harlow

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Canada

Evin Ahmad

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Iran

Felix Herngren

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Filip Berg

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Fiona Apple

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Firas Nassar

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Florence Kasumba

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Uganda

Fredrik Backman

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Gabriel Rush

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Jojo Brown

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Philippines

Josephine Bornebusch

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Giorgio A. Tsoukalos

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Gizem Erdogan

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Michael Aloni

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Justin Bieber

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Canada

Gunnel Lindblom

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Gustav Lindh

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Hamza Haq

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Saudi Arabia

Harriet Andersson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Hedda Stiernstedt

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Helena Af Sandeberg

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Rob Zombie

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Katrina Law

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Iko Uwais

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Indonesia

Rona-Lee Shim'on

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Kristofer Kamiyasu

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Kirsten Baker

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Norway

Roy Andersson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Lasse Åberg

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Nikki Sixx

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Noa Tishby

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Oded Fehr

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Leslie Cheung

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Hong Kong

Linus Sandgren

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Sebastian Bach

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Canada

Lottie Ejebrant

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Shira Haas

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Luis Moncada

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Honduras

Machine Gun Kelly

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Madison Beer

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Prince Rogers Nelson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Magnus Krepper

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Maria Bonnevie

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Marian Saastad Ottesen

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Norway

Sven-Bertil Taube

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Gabriel Logan

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Syphon Filter

Martin Wallström

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Theodora

TV > The Haunting of Hill House

Matias Varela

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Gul'dan

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > World of Warcraft

Max von Sydow

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Tommy Wirkola

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Norway

Tupac Shakur

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Australia

Walking Fountain‎

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > World of Warcraft

Hanakuma Ryuunosuke

ඇනිමේ > ACTORS: Songs Connection

Ashihara Kouya

ඇනිමේ > ACTORS: Songs Connection

Saotome Ryou

ඇනිමේ > ACTORS: Songs Connection

Usuki Washiho

ඇනිමේ > ACTORS: Songs Connection

Nijou Yuuto

ඇනිමේ > ACTORS: Songs Connection

Micheletto

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Assassin's Creed

Wagner Moura

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Brazil

Shinta Fukuda

ඇනිමේ > Bakuma

William Shakespeare

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Yael Eitan

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Hitagi Senjougahara

ඇනිමේ > Monogatari Series

Chad Kensington

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Friday the 13th: The Game

AP Dhillon

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > India

Camila Cabello

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Cuba

Dua Lipa

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Ed Sheeran

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Elton John

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Eminem

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Gustah

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Brazil

Lauren Spencer-Smith

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Canada

Sean Paul

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Jamaica

Sebastian Yatra

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Colombia

Ryuji Ayukawa

ඇනිමේ > Blue Period

Muichiro Tokito

ඇනිමේ > Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)

Edward Elric

ඇනිමේ > Fullmetal Alchemist (Hagane no Renkinjutsushi)

Rintaro Okabe

ඇනිමේ > Steins;Gate

Kurisu Makise

ඇනිමේ > Steins;Gate

Walter White Jr.

TV > Breaking Bad

Gustavo Fring

TV > Breaking Bad

Mike Ehrmantraut

TV > Breaking Bad

Tenten

ඇනිමේ > Naruto

Shisui Uchiha

ඇනිමේ > Naruto

Naruto Uzumaki

ඇනිමේ > Naruto

Hans Teeuwen

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Europe

Nikita Dzhigurda

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Europe

Maria

චිත්‍රපට > Tropa de Elite (2007)

Anko Mitarashi

ඇනිමේ > Naruto

Nagato

ඇනිමේ > Naruto

Neji Hyuga

ඇනිමේ > Naruto

Tobirama Senju

ඇනිමේ > Naruto

Shikadai Nara

ඇනිමේ > Naruto

Pariston Hill

ඇනිමේ > Hunter x Hunter

Killua Zoldyck

ඇනිමේ > Hunter x Hunter

Curly

ඇනිමේ > Hunter x Hunter

Sanbica Norton

ඇනිමේ > Hunter x Hunter

Giuliano

ඇනිමේ > Hunter x Hunter

Linssen

ඇනිමේ > Hunter x Hunter

Ging Freecss

ඇනිමේ > Hunter x Hunter

Zetsk Bellam

ඇනිමේ > Hunter x Hunter

Dark Meta Knight

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Kirby

Morpho Knight

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Kirby

Beppi the Clown

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Cuphead

Zinedine Zidane

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > France

Marvin

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Guardian Tales

Frank Lampard

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Alexander Isak

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Gabriel Barbosa Almeida

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Brazil

Mitsuha Miyamizu

ඇනිමේ > Kimi no Na wa

Taki Tachibana

ඇනිමේ > Kimi no Na wa

Sayaka Natori

ඇනිමේ > Kimi no Na wa

Katsuhiko Teshigawara

ඇනිමේ > Kimi no Na wa

Hitoha Miyamizu

ඇනිමේ > Kimi no Na wa

Tsukasa Fujii

ඇනිමේ > Kimi no Na wa

Chase Hudson (lilhuddy)

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

William Knight (grandrisingapp)

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Mister Geppetto

සාහිත්‍ය > The Adventures of Pinocchio

The Talking Cricket

සාහිත්‍ය > The Adventures of Pinocchio

Mangiafuoco

සාහිත්‍ය > The Adventures of Pinocchio

Annette

ඇනිමේ > Berserk

Octavio

සාහිත්‍ය > La Passe-miroir (The Mirror Visitor Quartet )

Regina George

චිත්‍රපට > Mean Girls (2004)

Karen Stewart-Smith

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Australia

Damian

චිත්‍රපට > Mean Girls (2004)

Aaron Samuels

චිත්‍රපට > Mean Girls (2004)

Kevin Gnapoor

චිත්‍රපට > Mean Girls (2004)

Crying Girl

චිත්‍රපට > Mean Girls (2004)

Betsy Heron

චිත්‍රපට > Mean Girls (2004)

Gary Neville

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Trent Alexander-Arnold

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Jackie (fatraco0n)

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Kris Collins (kallmekris_4)

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Caleb Finn

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Joanne L. Molianaro (@thekoreanvegan)

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Papa Gut

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Peggau

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Kanye East

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Emily Jones

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Emily Ball

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Fritz (stepmommy420)

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Nick Davis (nickdavisfr)

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Ofir Vargas

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

D3edpann (belle)

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Karolina Witaszek

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Vicente González (Vicho Gonza)

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Itay Vargas

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Lucia Zambetti

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Kelly Darroch

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Lukas Battle

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

JVKE

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Justin Flom

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Gabriella Lewitton

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Dr. Parkinstine

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Eli Stevens (elirsteves)

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Hailee (haileeandkendra)

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Ceren Yaldız

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Veondre Mitchell

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

The Boss (Blixer)

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Just Shapes and Beats

Bill Cipher (Barracuda Boss)

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Just Shapes and Beats

The Big Cube (Sad Cube)

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Just Shapes and Beats

The Player

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Just Shapes and Beats

Corrupted Plant (Lycanthropy Boss)

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Just Shapes and Beats

The Plant

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Just Shapes and Beats

Don Omar

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Puerto Rico

Robbie Williams

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Joe Jonas

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Adam Levine

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Jackson Wang

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > South Korea

Kim Da-hyun "Dahyun"

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > South Korea

Momo Hirai

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Japan

Kendrick Lamar

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Kygo

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Norway

Cat Stevens

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Paul McCartney

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Juice Wrld

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Mac Miller

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

M.I.A.

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Earl Sweatshirt

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Andy

TV > Drama

Culverton Smith

TV > Sherlock (2010)

Jotaro Kujo

ඇනිමේ > JoJo's Bizarre Adventure (JoJo no Kimyou na Bouken)

Joseph Joestar

ඇනිමේ > JoJo's Bizarre Adventure (JoJo no Kimyou na Bouken)

Jean-Pierre Polnareff

ඇනිමේ > JoJo's Bizarre Adventure (JoJo no Kimyou na Bouken)

Foo Fighters

ඇනිමේ > JoJo's Bizarre Adventure (JoJo no Kimyou na Bouken)

Robert E.O. Speedwagon

ඇනිමේ > JoJo's Bizarre Adventure (JoJo no Kimyou na Bouken)

Monkey D. Luffy

ඇනිමේ > One Piece

Nico Robin

ඇනිමේ > One Piece

Daddy Yankee

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Nicky Jam

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Don Omar

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Hwang Tae-sool

චිත්‍රපට > A Taxi Driver

Gu Jae-sik

චිත්‍රපට > A Taxi Driver

St. Ives

චිත්‍රපට > An Awfully Big Adventure (1995)

John Harbour

චිත්‍රපට > An Awfully Big Adventure (1995)

Sakura Chiyo

ඇනිමේ > Monthly Girls' Nozaki-kun (Gekkan Shoujo Nozaki-kun)

Victor Lawrence

චිත්‍රපට > Anything Goes

Abuela Alma Madrigal

චිත්‍රපට > Encanto (2021)

Isabela Madrigal

චිත්‍රපට > Encanto (2021)

Frank Lucas

චිත්‍රපට > American Gangster (2007)

Turner Lucas

චිත්‍රපට > American Gangster (2007)

Takako Ayase

ඇනිමේ > Midori no Hibi

Vodka

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Food Fantasy

Milk

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Food Fantasy

Napoleon Cake

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Food Fantasy

Raindrop Cake

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Food Fantasy

Mikhail Renfred

ඇනිමේ > The Ancient Magus' Bride (Mahoutsukai no Yome)

Roger Dorn

චිත්‍රපට > Major League

Tsukishima Kei

ඇනිමේ > Haikyuu!!

Bloody Mary

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Food Fantasy

Huangshan Maofeng Tea

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Food Fantasy

John

චිත්‍රපට > To Rome with Love (2012)

Jeremy

චිත්‍රපට > Leap Year (2010)

Quan Chi

චිත්‍රපට > Mortal Kombat (2021)

Danny

චිත්‍රපට > An Education (2009)

Jack Mellor

චිත්‍රපට > An Education (2009)

Sam Dawson

චිත්‍රපට > I Am Sam (2001)

Emily Crandall

සාහිත්‍ය > Nancy Drew Mystery Stories

Alec Fell

සාහිත්‍ය > Nancy Drew Mystery Stories

Linda Penvellyn

සාහිත්‍ය > Nancy Drew Mystery Stories

Abby Sideris

සාහිත්‍ය > Nancy Drew Mystery Stories

Fiona Malloy

සාහිත්‍ය > Nancy Drew Mystery Stories

Logan Mitchell

සාහිත්‍ය > Nancy Drew Mystery Stories

Zia

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Bastion

Pan (Dragon Ball Z, Super Hero)

ඇනිමේ > Dragon Ball

Kei Iokibe

TV > Juhan Shuttai!

Madame Gaillard

චිත්‍රපට > Perfume: The Story of a Murderer

Arthur Morgan

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Red Dead

Bayonetta

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Bayonetta

Ellie Anne Swan

වීඩියෝ ක්‍රීඩා > Red Dead

Leif

TV > Crashing

Sasha Braus

ඇනිමේ > Shingeki no Kyojin (Attack on Titan)

Eren Yeager

ඇනිමේ > Shingeki no Kyojin (Attack on Titan)

Ymir

ඇනිමේ > Shingeki no Kyojin (Attack on Titan)

Levi Ackerman

ඇනිමේ > Shingeki no Kyojin (Attack on Titan)

Annie Leonhart

ඇනිමේ > Shingeki no Kyojin (Attack on Titan)

Historia Reiss (Krista Lenz)

ඇනිමේ > Shingeki no Kyojin (Attack on Titan)

Connie Springer

ඇනිමේ > Shingeki no Kyojin (Attack on Titan)

Leo Illias

ඇනිමේ > Saint Seiya The Lost Canvas

Unicorn Yato

ඇනිමේ > Saint Seiya The Lost Canvas

Grou Yuzuriha

ඇනිමේ > Saint Seiya The Lost Canvas

Sagittarius Sisyphus

ඇනිමේ > Saint Seiya The Lost Canvas

Aquarius Degel

ඇනිමේ > Saint Seiya The Lost Canvas

Celintha

ඇනිමේ > Saint Seiya The Lost Canvas

Pyxis Rusk

ඇනිමේ > Saint Seiya The Lost Canvas

Wolf Junkers

ඇනිමේ > Saint Seiya The Lost Canvas

Bronisław Wierzbicki

TV > Ojciec Mateusz

Aria von Reiji Asuna

ඇනිමේ > Gundam Build Fighters

Miorine Rembran

ඇනිමේ > Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Kidou Senshi Gundam: Suisei no Majo)

Guel Jeturk

ඇනිමේ > Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Kidou Senshi Gundam: Suisei no Majo)

Chuatury Panlunch

ඇනිමේ > Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Kidou Senshi Gundam: Suisei no Majo)

Nika Nanaura

ඇනිමේ > Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Kidou Senshi Gundam: Suisei no Majo)

Shaddiq Zenelli

ඇනිමේ > Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Kidou Senshi Gundam: Suisei no Majo)

Sarius Zeneli

ඇනිමේ > Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Kidou Senshi Gundam: Suisei no Majo)

Kenanji Avery

ඇනිමේ > Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Kidou Senshi Gundam: Suisei no Majo)

Nugen

ඇනිමේ > Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Kidou Senshi Gundam: Suisei no Majo)

Karma Akabane

ඇනිමේ > Assassination Classroom (Ansatsu Kyoushitsu)

Ritsu (Autonomously Intelligent Fixed Artillery)

ඇනිමේ > Assassination Classroom (Ansatsu Kyoushitsu)

Oculus

ඇනිමේ > Death Parade

Harada

ඇනිමේ > Death Parade

Sachiko Uemura

ඇනිමේ > Death Parade

Tachibana Misaki

ඇනිමේ > Death Parade

Machiko

ඇනිමේ > Death Parade

Clavis

ඇනිමේ > Death Parade

Takashi

ඇනිමේ > Death Parade

Irene

ඇනිමේ > Darker Than Black

Rias Gremory

ඇනිමේ > High School DxD

Tōjō Koneko

ඇනිමේ > High School DxD

Sayo Hitsugi

ඇනිමේ > Triage X

Sakurada Shuu

ඇනිමේ > Castle Town Dandelion (Joukamachi no Dandelion)

Sakurada Hikari

ඇනිමේ > Castle Town Dandelion (Joukamachi no Dandelion)

Asahina Kae

ඇනිමේ > HaruChika: Haruta to Chika wa Seishun Suru

Asahina Sae

ඇනිමේ > HaruChika: Haruta to Chika wa Seishun Suru

Fujima Yaeko

ඇනිමේ > HaruChika: Haruta to Chika wa Seishun Suru

Enigma

ඇනිමේ > Myriad Colors Phantom World (Musaigen no Phantom World)

Kirin Toudou

ඇනිමේ > The Asterisk War (Gakusen Toshi Asterisk)

Saya Sasamiya

ඇනිමේ > The Asterisk War (Gakusen Toshi Asterisk)

Atsushi Nakajima

ඇනිමේ > Bungou Stray Dogs

Saitama

ඇනිමේ > One-Punch Man

Shoto Todoroki

ඇනිමේ > My Hero Academia (Boku no Hero Academia)

Denki Kaminari “Chargebolt”

ඇනිමේ > My Hero Academia (Boku no Hero Academia)

All For One

ඇනිමේ > My Hero Academia (Boku no Hero Academia)

Eri

ඇනිමේ > My Hero Academia (Boku no Hero Academia)

Melissa Shield

ඇනිමේ > My Hero Academia (Boku no Hero Academia)

Goto Imasuji “Muscular”

ඇනිමේ > My Hero Academia (Boku no Hero Academia)

Juzo Moashi “Centipeder”

ඇනිමේ > My Hero Academia (Boku no Hero Academia)

Salaam

ඇනිමේ > My Hero Academia (Boku no Hero Academia)

Kitakitsune

ඇනිමේ > Beast Friends (Kemono Friends)

American Beaver

ඇනිමේ > Beast Friends (Kemono Friends)

Campo Flicker

ඇනිමේ > Beast Friends (Kemono Friends)

Black Leopard

ඇනිමේ > Beast Friends (Kemono Friends)

Common Vampire Bat

ඇනිමේ > Beast Friends (Kemono Friends)

Donkey

ඇනිමේ > Beast Friends (Kemono Friends)

Passenger Pigeon

ඇනිමේ > Beast Friends (Kemono Friends)

Angelo Lagusa

ඇනිමේ > 91 Days

Corvo

ඇනිමේ > 91 Days

Western Parotia

ඇනිමේ > Beast Friends (Kemono Friends)

Cerebrum

ඇනිමේ > Day Break Illusion (Genei wo Kakeru Taiyou)

Itsuki Tendou

ඇනිමේ > Day Break Illusion (Genei wo Kakeru Taiyou)

Takeuchi

ඇනිමේ > A Silent Voice (Koe no Katachi)

Kajiwara Akihito

ඇනිමේ > Holmes of Kyoto (Kyoto Teramachi Sanjou no Holmes)

Yagashira Seiji

ඇනිමේ > Holmes of Kyoto (Kyoto Teramachi Sanjou no Holmes)

Shiori

ඇනිමේ > Zombie Land Saga

Amabuki Maria

ඇනිමේ > Zombie Land Saga

Hyoudo Yuuko

ඇනිමේ > Zombie Land Saga

Jofuku (Master)

ඇනිමේ > Zombie Land Saga

Amamoto (Drive In Tori President)

ඇනිමේ > Zombie Land Saga

Bull

ඇනිමේ > Zombie Land Saga

Higashino Keiji

ඇනිමේ > Zombie Land Saga

Misa Higashitsuru

ඇනිමේ > Zombie Land Saga

Mrs Yamada

ඇනිමේ > Zombie Land Saga

Senku Ishigami

ඇනිමේ > Dr. Stone

Fate Testarossa Harlaown

ඇනිමේ > Magical Girl Lyrical Nanoha (Mahou Shoujo Lyrical Nanoha)

Nakamura Masatsugu

ඇනිමේ > Her Blue Sky (Sora no Aosa wo Shiru Hito yo)

Nitobe Dankichi

ඇනිමේ > Her Blue Sky (Sora no Aosa wo Shiru Hito yo)

Shinnosuke Kanamura (Adult)

ඇනිමේ > Her Blue Sky (Sora no Aosa wo Shiru Hito yo)

Kobato Reika

ඇනිමේ > Deep Insanity: The Lost Child

Mysterious Engineer

ඇනිමේ > Deep Insanity: The Lost Child

Solvy Sveien Grosse Bea

ඇනිමේ > Deep Insanity: The Lost Child

Nyotalia America

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Ukraine

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Finland

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

America Mochi

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Nyotalia Russia

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Sweden

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Cyprus

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Denmark

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Knights Templar

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

2p!Russia

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Singapore

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Northern Cyprus

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Cuba

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Russia

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Romano

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Bulgaria

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Australia

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Tony

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Romania

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Sealand

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Turkey

ඇනිමේ > Hetalia: Axis Powers

Kamiki Mikami

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Satou Reika

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Fujima Sakura

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Matsunaga Yuu

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Mori Suzune

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Nanasaki Shion

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Nishiura Sora

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Sera Honoka

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Tachikawa Ayana

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Tachikawa Ayane

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Tamago (YouTuber)

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Wakaizumi Runa

ඇනිමේ > 22/7 (Nanabun no Nijuuni)

Shinji Ikari

ඇනිමේ > Neon Genesis Evangelion

Caretaker

ඇනිමේ > Mewkledreamy

Hasegawa

ඇනිමේ > Mewkledreamy

Kotoko's Mother

ඇනිමේ > Mewkledreamy

Lucia

ඇනිමේ > Mewkledreamy

Teacher Aoi

ඇනිමේ > Mewkledreamy

Tsugi

ඇනිමේ > Mewkledreamy

Yoshimi Oshio

ඇනිමේ > Mewkledreamy

Yui Aida

ඇනිමේ > Mewkledreamy

Ernst Zimmerman

ඇනිමේ > 86: Eighty-Six

Uzaki Kiri

ඇනිමේ > Uzaki-chan Wants to Hang Out! (Uzaki-chan wa Asobitai!)

Uzaki Yanagi

ඇනිමේ > Uzaki-chan Wants to Hang Out! (Uzaki-chan wa Asobitai!)

Kaisei Higa

ඇනිමේ > "Deji" Meets Girl

Rena Kunisaki

ඇනිමේ > .hack//Legend Of The Twilight (.hack//Tasogare no Udewa Densetsu)

Sarah McDougal

ඇනිමේ > Love Hina

Motoko Aoyama

ඇනිමේ > Love Hina

Gidget

ඇනිමේ > Love Hina

Hayate

ඇනිමේ > Love Hina

Kuro

ඇනිමේ > Love Hina

Little Match Girl

ඇනිමේ > Love Hina

Naru's Stepfather

ඇනිමේ > Love Hina

Nitta

ඇනිමේ > Love Hina

Promise Girl

ඇනිමේ > Love Hina

Shippu

ඇනිමේ > Love Hina

Eimer

ඇනිමේ > Glass Fleet (Glass no Kantai: La Legende du Vent de l'Univers)

Jean Luc Silvernail

ඇනිමේ > Glass Fleet (Glass no Kantai: La Legende du Vent de l'Univers)

Hei

ඇනිමේ > Darker than Black

Mina Hazuki

ඇනිමේ > Darker than Black

Sascha

ඇනිමේ > Darker than Black

Tanya Akulova

ඇනිමේ > Darker than Black

Etou

ඇනිමේ > Darker than Black

Kenji Sakurai

ඇනිමේ > Darker than Black

Alice Wang

ඇනිමේ > Darker than Black

Kiko Kayanuma

ඇනිමේ > Darker than Black

Corinna Moku

ඇනිමේ > Darker than Black

John Smith

ඇනිමේ > Darker than Black

Kyouko

ඇනිමේ > Darker than Black

Sergei Vectrof

ඇනිමේ > Darker than Black

Shihoko Kishida

ඇනිමේ > Darker than Black

Shizuka Isozaki

ඇනිමේ > Darker than Black

Dale

ඇනිමේ > Darker than Black

Aura

ඇනිමේ > .hack//Roots / .hack//G.U

Wiseman

ඇනිමේ > .hack//Roots / .hack//G.U

Haseo

ඇනිමේ > .hack//Roots / .hack//G.U

Ender

ඇනිමේ > .hack//Roots / .hack//G.U

Endrance

ඇනිමේ > .hack//Roots / .hack//G.U

Gorre

ඇනිමේ > .hack//Roots / .hack//G.U

Kanako Oora

ඇනිමේ > Goodbye, Mr. Despair (Sayonara, Zetsubou-Sensei)

Kuniya Kino

ඇනිමේ > Goodbye, Mr. Despair (Sayonara, Zetsubou-Sensei)

Ai Kaga

ඇනිමේ > Goodbye, Mr. Despair (Sayonara, Zetsubou-Sensei)

Meru Otonashi

ඇනිමේ > Goodbye, Mr. Despair (Sayonara, Zetsubou-Sensei)

Abiru's Father

ඇනිමේ > Goodbye, Mr. Despair (Sayonara, Zetsubou-Sensei)

Haga

ඇනිමේ > Goodbye, Mr. Despair (Sayonara, Zetsubou-Sensei)

Hiroshi Itoshiki

ඇනිමේ > Goodbye, Mr. Despair (Sayonara, Zetsubou-Sensei)

Kikuko Inoue

ඇනිමේ > Goodbye, Mr. Despair (Sayonara, Zetsubou-Sensei)

Kobushi's Father

ඇනිමේ > Goodbye, Mr. Despair (Sayonara, Zetsubou-Sensei)

Ms. Sakurai

ඇනිමේ > Goodbye, Mr. Despair (Sayonara, Zetsubou-Sensei)

Tanaka Ichiro

ඇනිමේ > Goodbye, Mr. Despair (Sayonara, Zetsubou-Sensei)

Tsuko Todana

ඇනිමේ > Goodbye, Mr. Despair (Sayonara, Zetsubou-Sensei)

Light Yagami

ඇනිමේ > Death Note

Yozo Oba

ඇනිමේ > Blue Literature Series (Aoi Bungaku Series)

Kandata

ඇනිමේ > Blue Literature Series (Aoi Bungaku Series)

Yoshihide

ඇනිමේ > Blue Literature Series (Aoi Bungaku Series)

Melos' Sister

ඇනිමේ > Blue Literature Series (Aoi Bungaku Series)

Mia Connery "009-7"

ඇනිමේ > 009-1 (Zero Zero Nine One)

Kanna Maeta

ඇනිමේ > PetoPeto-san

Jeremy Moriguchi

ඇනිමේ > PetoPeto-san

Koko Hekmatyar

ඇනිමේ > Jormungand

Chiquita

ඇනිමේ > Jormungand

Lehm Brick "Lehm"

ඇනිමේ > Jormungand

Schokolade

ඇනිමේ > Jormungand

Lutz

ඇනිමේ > Jormungand

Hex

ඇනිමේ > Jormungand

Jerry Schatzberg "Scarecrow"

ඇනිමේ > Jormungand

Ugo

ඇනිමේ > Jormungand

C. K. Kloshkin

ඇනිමේ > Jormungand

Eckhart "Echo"

ඇනිමේ > Jormungand

Jose Machado

ඇනිමේ > Jormungand

Leyla Ibrahim Faiza

ඇනිමේ > Jormungand

Liliane

ඇනිමේ > Jormungand

Nazal

ඇනිමේ > Jormungand

Poe

ඇනිමේ > Jormungand

Spin

ඇනිමේ > Jormungand

Torrey Plame

ඇනිමේ > Jormungand

Yosuke Hinoki

ඇනිමේ > Jormungand

Eri Etou / Mary

ඇනිමේ > .hack//Quantum

Asumi Aida / Sakuya

ඇනිමේ > .hack//Quantum

Jun Banshouya

ඇනිමේ > .hack//Quantum

Dean Winchester

ඇනිමේ > Supernatural the Animation

Lugia

ඇනිමේ > Pokemon

Latias

ඇනිමේ > Pokemon

Mew

ඇනිමේ > Pokemon

Latios (Latios)

ඇනිමේ > Pokemon

Mareep

ඇනිමේ > Pokemon

Polteageist

ඇනිමේ > Pokemon

Bunnelby (Horubee)

ඇනිමේ > Pokemon

Tirtouga (Protoga)

ඇනිමේ > Pokemon

Bell

ඇනිමේ > Magical Angel Sweet Mint

Toudou Kouichirou

ඇනිමේ > The Asterisk War (Gakusen Toshi Asterisk)

Shinobu Fujimori

ඇනිමේ > Mangirl!

Itako

ඇනිමේ > Mangirl!

Nelly Furtado

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Canada

Plavin Singten

සාහිත්‍ය > Trash of The Count's Family

Sasha Grey

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Adult Entertainers

Hannah Brooks

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Adult Entertainers

Adam Copeland

ක්‍රීඩා > Professional Wrestling

Adam Lambert

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Adam Sandler

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Addison Rae

බලපෑම්කරුවන් > TikTok

Adhir Kalyan

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Africa

Aditi Rao Hydari

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Asia

Adriano Celentano

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Europe

Agnes Born

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Europe

Agnes Kittelsen

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Europe

Ágústa Eva Erlendsdóttir

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Europe

Aisha Tyler

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Alan Ball

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Alan Cumming

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Alanis Morissette

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Alba Baptista

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Europe

Alex Veadov

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Europe

Alexander Karim

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Europe

Alexander Skarsgård

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Europe

Celia Au

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Cem Yılmaz

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Turkey

Cha Eun-Woo

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > South Korea

Chana Eden

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Alfonso Herrera

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Mexico

Alfred Svensson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Ali Suliman

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Alicia Agneson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Alicia Vikander

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Alicja Bachleda

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Mexico

Aliette Opheim

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Alisha Boe

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Somalia

Charli XCX

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Charlie Plummer

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Charlotte Brändström

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Charlotte Gainsbourg

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Charlotte Ritchie

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

María Rosario Pilar Martínez Molina Baeza "Charo"

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Spain

Cheryl

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Chester Tam

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Hong Kong

Alli Simpson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Australia

Alona Tal

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Amanda Holden

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Christina Lindberg

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Amrita Acharia

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Norway

Amy Heckerling

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Amy Nuttall

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Ana Claudia Talancón

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Mexico

Ana de Armas

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Cuba

André Eriksen

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Norway

Andrew Garfield

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Andy Allo

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Angela Lansbury

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Angelababy

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Hong Kong

Common

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Anjana Vasan

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Singapore

Ann Sothern

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Ann-Margret

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Anna Deavere Smith

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Anna Fiamora

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Ukraine

Anna Lundberg

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Anna Neagle

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Anneke von der Lippe

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Norway

Anneliese van der Pol

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Netherlands

Annette Funicello

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Anthony Newley

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Arielle Dombasle

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Dan Ekborg

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Dan Fogelman

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Ashley Roberts

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Daniel Espinosa

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Daniel Radcliffe

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Daniel Stisen

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Norway

Daniella Pick

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Danny Thomas

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

August Wittgenstein

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Germany

Avi Arad

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Avril Lavigne

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Canada

Ayelet Zurer

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Ayushmann Khurrana

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > India

Bárbara Mori

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Mexico

Barbara Palvin

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Hungary

Barbora Kodetová

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Czech Republic

Dave Sheridan

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Daveed Diggs

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

David Fincher

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Bas Rutten

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Basil Eidenbenz

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

David Sandberg

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

David Tennant

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Benjamin Mascolo

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Italy

Bette Midler

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Bibi Andersson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Bill Bailey

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Demi Lovato

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Dennis Haysbert

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Dennis Rodman

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Dennis Storhøi

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Norway

Billy Idol

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Bing Crosby

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Björk

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Iceland

Björn Bengtsson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Björn Gustafsson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Boaz Konforty

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Bob Dylan

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Bolo Yeung

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Hong Kong

Diego Boneta

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Mexico

Dilraba Dilmurat

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > China

Brian Howe

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Brigitte Bardot

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > France

Bradley Steven Perry

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Brandy Norwood

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Dominique Jackson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Trinidad and Tobago

Don Bluth

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Bubba Smith

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Burl Ives

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Cameron Boyce

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Camila Cabello

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Cuba

Camille Lou

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > France

Dua Lipa

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Ed Asner

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Carlos Ponce

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Puerto Rico

Carlos Valdes

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Colombia

Carly Simon

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Carmel Laniado

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Carole Davis

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Carole King

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Carolina Gaitan

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Colombia

Carrie Underwood

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Jean-Luc Godard

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > France

Jeff Healey

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Canada

Edvin Ryding

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Edward Norton

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Efrat Dor

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Cassi Thomson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Australia

Cassie Ventura

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Jennifer Lopez

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Jenny Raven

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Hong Kong

Jeppe Beck Laursen

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Norway

Elon Musk

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > South Africa

Elvis Costello

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Elya Baskin

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Latvia

Emily Baldoni

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Jeymes Samuel

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Ji Chang-Wook

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > South Korea

Eskil Vogt

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Norway

Etan Cohen

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Eva Melander

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Joana Ribeiro

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Portugal

Fares Fares

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Joe Rogan

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Joel Basman

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Switzerland

Francesca Hayward

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Kenya

Frank Sinatra Jr.

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Fredrik Hallgren

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

G-Eazy

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Gana Bayarsaikhan

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Mongolia

John Woo

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Hong Kong

Jon Bon Jovi

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Jon Øigarden

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Norway

Jonas Karlsson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Jonathan Del Arco

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Uruguay

Geoffrey Holder

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Georgina Amorós

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Spain

Jordan Patrick Smith

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Jordan-Claire Green

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Portugal

José Zúñiga

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Honduras

Josefin Asplund

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Josh Holloway

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Joshua Dela Cruz

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Philippines

Joss Stone

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Julia Bache-Wiig

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Norway

Julia Ragnarsson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Melike Yalova

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Turkey

Merab Ninidze

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Georgia

Mercedes Mason

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Julie Ege

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Norway

Julie Estelle

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Indonesia

Greta Garbo

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Jung Hoyeon

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > South Korea

Gustaf Skarsgård

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Michael Dougherty

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Halyna Hutchins

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Michael "Mike" Ford

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Hanna Alström

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Kar-Wai Wong

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > China

Kardo Razzazi

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Karel Roden

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Czech Republic

Karolina Kurkova

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Czech Republic

Haya Harareet

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Heather Headley

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Trinidad and Tobago

Helena Bergström

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Helena Mattsson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Mike Mazurki

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Ukraine

Miley Cyrus

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Kathrine Thorborg Johansen

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Norway

Milos Forman

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Czech Republic

Katia Winter

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Hisham Suliman

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Hudson Thames

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Huey Lewis

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Hulk Hogan

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Huma Qureshi

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > India

Moran Atias

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Moran Rosenblatt

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

MyAnna Buring

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Robert Downey Jr.

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Robert Gustafsson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Robert Pattinson

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Iana Saliuk

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Ukraine

Ida Engvoll

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Iddo Goldberg

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Inbar Lavi

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Ingmar Bergman

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Ingrid Bergman

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Ingrid Bolsø Berdal

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Norway

Irina Björklund

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Nanna Blondell

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Ronda Rousey

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Kristina Wayborn

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Sweden

Kristine Froseth

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > USA

Kiara Advani

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > India

Ksenia Solo

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Latvia

Kim Bum

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > South Korea

Kylie Minogue

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Australia

Rotem Abuhab

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > Israel

Roxy Sternberg

ප්‍රසිද්ධ තැනැත්තන් > United Kingdom

Some text some message..

විශ්ලේෂණ, කාර්ය සාධනය සහ ප්‍රාචාරණය ඇතුළු අරමුණු ගනණාවක් සඳහා අපි අපගේ වෙබ් අඩවිය තුළ කුකීස් භාවිත කරමු. තව දැනගන්න.

විශ්ලේෂණ

ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන ආකාරය පිළිබඳ දත්ත එකතු කිරීමට කුකීස් භාවිත කරන අතර, ඔබ වෙනුවෙන් වෙබ් අඩවිය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ අභිරුචිකරණය කිරීමට එය අපට උපකාරි වේ. අපගේ අමුත්තන්ට වඩාත් සුදුසු මොනවාද දැනගැනීමට සහ අපට වැඩිදියුණු කළ හැකි ක්ෂේත්‍ර තීරණය කිරීමට අපට ඉඩ සලසමින් කුකීස් වෙබ් ගමනාගමන රටා විශ්ලේෂණයට ද සහාය වේ.

කාර්ය සාධනය

ඔබ ඔබේ මනාපයන් සහ රුචිකත්වයන් මෙන්ම අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිත කළ හැකි ක්ෂේත්‍ර මත පදනම්ව අන්තර්ගතයන් දකින බව සහතික කර ගැනීමෙන් ඔබේ අත්දැකීම පුද්ගලීකරණය කිරීම සඳහා කුකීස් භාවිත කරනු ලැබේ. ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත ප්‍රවේශය වැනි අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගත හැකි ඇතැම් සේවාවන් සඳහා කුකීස් අවශ්‍ය වන අතර, ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ ප්‍රවේශය වැනි එහි සමහර තීරණාත්මක විශේෂාංග මගින් ඒවා භාවිත කෙරේ.

විශ්ලේෂණ, කාර්ය සාධනය සහ ප්‍රාචාරණය ඇතුළු අරමුණු ගනණාවක් සඳහා අපි අපගේ වෙබ් අඩවිය තුළ කුකීස් භාවිත කරමු. තව දැනගන්න.

විශ්ලේෂණ

ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන ආකාරය පිළිබඳ දත්ත එකතු කිරීමට කුකීස් භාවිත කරන අතර, ඔබ වෙනුවෙන් වෙබ් අඩවිය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ අභිරුචිකරණය කිරීමට එය අපට උපකාරි වේ. අපගේ අමුත්තන්ට වඩාත් සුදුසු මොනවාද දැනගැනීමට සහ අපට වැඩිදියුණු කළ හැකි ක්ෂේත්‍ර තීරණය කිරීමට අපට ඉඩ සලසමින් කුකීස් වෙබ් ගමනාගමන රටා විශ්ලේෂණයට ද සහාය වේ.

කාර්ය සාධනය

ඔබ ඔබේ මනාපයන් සහ රුචිකත්වයන් මෙන්ම අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිත කළ හැකි ක්ෂේත්‍ර මත පදනම්ව අන්තර්ගතයන් දකින බව සහතික කර ගැනීමෙන් ඔබේ අත්දැකීම පුද්ගලීකරණය කිරීම සඳහා කුකීස් භාවිත කරනු ලැබේ. ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත ප්‍රවේශය වැනි අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගත හැකි ඇතැම් සේවාවන් සඳහා කුකීස් අවශ්‍ය වන අතර, ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ ප්‍රවේශය වැනි එහි සමහර තීරණාත්මක විශේෂාංග මගින් ඒවා භාවිත කෙරේ.