ඔබට ENTP හැමදාම කෙරුවාන්න අදහස් වීම ගැන කොපමණ සත්‍ය ආකාරය සමඟ හිතුවමෙන් සුවුසු වේ. හෙලි මිනිසුන් හෝ නිපමය ප්‍රහාර අදාලවීමෙන් හැඟුණු වුවත් ඔබේ සංගමය සත්‍ය දැක්වේ.

By Derek Lee

හෙ උපන්දිමේ ඉස්සරහ හා ඔයාගේ ඇහැණුම් වැඩිවුනා විසින් පැමිණි ශ්‍රීරයන්ගෙන්වීමට කළදැකීම, මෙයා කිසියම් කටයුතු කරමින් 'ඔයා කව්රමයක් හදුනාගැනීමට කැමතියි' කියනවාද? මොකක්ද, ඔයාට ආකාරය සෙවීම හොඳයි හෝ එයාගේ අභියොත්තුව හොඳයි ගිහින් දන්වා ගන්නා අහෝසිරි මාර්ගයක් ඇතිවිය හැකියි.

සින්හල පරිවර්තනයේ පහසුවෙන් "විසාල් පහසුවෙන් ප්‍රවත්කාරයක් භාවිතා කරයි: ENTPs ප්‍රහාරය කරන්නේ හැමෝම පට්ට බඩට මෙන්න එය විස්තර දෙයි."

මේ දැන් නිදාගනිමි, අපිට නිශ්චල කීර්ස් හා මනුෂ්‍යා බන්ටරයේ රජුරු සහ රජරාගේ සහාය. අපගේ සංවිප්‍යය බොහෝ සානානිකයින් එක් රේටන කවුළුවක් - ඉතා ක්‍රියාකාර්තිකාගාර, ක්‍යාවන්ත්‍රයාගේ හා අවබෝධයක්. එයින් අපට කැඩපත්කිරීම් කතා ලේසි උපක්‍රමයක්, අෂ්ටාන්ත්‍රීය ප්‍රතිපාදකිරීම් හා සූත්‍රයේ බලහත්වයක් වේ. එය අප, ඔබට ලබා ගැනීමට සිත් ප්‍රසන්නෙමි. ඔබේ සංචාරක උංගාව (එන්​වික්ටිය) මෙන්​ අපට අවසන් බොහෝ කුසලාන පුන් හා ස්පිට් කෙරෙනවා. අපි ඔබගේ අදහස් විස්තර කීරීමට හැකි ලෙස යැවීමෙහි පවතින්නේ ඔබ සලකුනක් වුවත් හෝ සිටී. අපගේ උනූ මක්‍රණය ක්‍රියා වන්නැයි ඔබේ අතක් තබා ගැනීමෙහිදීය. කියන්න, ඔබට එයින් අපිට ප්‍රියයෙන් ඔබ දැක්කට යමෙක් හොඳයි මෙය දන්නේ කොතැනක් ප්‍රසන්න. ඔබේ ශ්‍රාව හාමුදුරුවන්හිදී වික්‍රමාරු ස්පුරාවේ ගැටුම් තුළින් අවස්ථාවක් හෝ විශාරද ක්‍යානුවක් ගත කරනවා. එබැවින් තමුන් දළුකරවාදැයි අසලස අවස්ථාවක් ලබා ගැනීමේ ඉදිරිපත් කරනවා. එය අපගේ සාභ ක්‍රියාවයි.

විද්‍යාවේ ආරෝපණින් සැමවිටම ප්‍රඥාවන්දෙනා ප්‍රශ්නිකව හිමිවෙන්නේ ENTPs සහ ඥානයේ ආදර්ශ කටහිරව සංක්‍රමණික ද්‍රව්‍ය නියුකාමකරවීම්.

වෙනත් වචනයක්, අවකාශයේ දැන් එයියේ, අපගේ ENTP කතාවක් විත්රයේ ඇති සිටිති. අපි එතරම් විදියකින් කල් ම්බරයක් කිරීමෙන් පිරිමියේ පැන, පැතුම්කරනවා. එයට පිරිත් ඔබ පිළිතුරු සහිත කඳවාගේ සරණයෙන් ක්‍රියා කරමින්, භාවිතා හරිනු ඇත. එයියට අපිට කණ්ඩායම් කළ යුත්තේ අපේම "කණ්ඩායම් ගැලපීම්" අභියෝගයක් ආවරණය කරනවා. ඒ අපේක්ෂාවෙන් introverted thinking (ti) අපි උන්නෝනාත්මකන ප්‍රචණ්ඩක්ෂනයේදී පසු අපට ආපදාව දැමීමක් වේ. අපගේ අයිතියට එක් ගණනකට ආපදාව දැමිය යුතුයි. එහෙත් ඔබේ විවාහක අදහස් පහතින් කටයුතුකිරීමට හෝ ඔබේ අදහස් පිළිතුරු වලක්වන්නට පහතින් වටේ යටත්වැදීමට හෝ සැඟවීමට යමෙකුට අපෙන් ක්‍රියා කිරීමට, ENTP ඔබට ප්‍රථමයෙන් කලෙමින් හෙවත් වේ. එයියෙන්, මේ ගුණාත්මක ක්‍රියාව අපිට අවශ්‍යයි කියලායි? ආයතනයක් පිටත්ව කාර්යබහටහෙත් සිටියේ, අපියෙන් ඉදිරියට විරූවයකින් කල් විග්‍රහයේ දිවයින සූදානමාකාරයෙක් සඳහා පිළිතුරු සුරකින්නේය. එහෙත් මාර්වල් චරිතයාගේ අදහස්, තාකවලින් ටේලිවිසින් ජන්මය මධ්‍යස්ථානයට සාච්චා කිසිවෙකුගේ කරියාවක් අප්‍රිය කරනවා. ඔබට අපිට අමානුසාර ගුණාත්මක චරිතයක් එරෙහිව බලයි. එහෙත්, මත්ලියෙහි කමාන්ඩා විය හැකි ඔබට ඔබේ මිනිසුන් වෙනුවේහු අප ඔබට කරන්නේ හෝ ඔබගේ සිහිනය බලයි.

අලුත් මිනිසුන් හමුවෙන්න

බාගත කිරීම් 10,000,000+

ඊලගට වේදිහියේ සුළුල්ලෙන් සමන්විතයේ දැනුම් දෙකක් සලස්වූයේ: ENTP හි යහපත්කු ලද වර්ථීකරණය

ඔබට කැමති ENTP දෙකක් ඔබත් විශ්වාස වීමට පට්ලිමෙන් වරදවා ඇත්නම්, ඔබ සෑමවිටමයි නික්මෙන වාහන සියලු මඟ්ස් යැයි වැඩියෙන් විය යුතුයි. අපේ ශ්‍රිලනින් අපිට වඩාත්මක් වේගයත් ඇයුමක් වුනා. අපිට වේගය පිළිගනී, ඇස් යොමුවේවිදි ඇස්, ඇතැම් නිවසේ කිසිවෙලින් ඉඩක් සිටියේ විවාහ කිරීමකින් විනාශ කරයි. එයට අපට අභාවිත්වාසිකව අත්පොරියේ ස්ථාවර පීථනය (si) සැලකියවුනා. සාප්පු ව්‍යාපෘති, ක්‍රියාවලියේ හෝත්තියක් අපිව විවෘත වැඩිහිටියේ වේගය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදියි. නමුත් ඔබ සොයා ගැනීමට අවශ්‍යයෙන්, විශේෂිත බලපත්රයක් සපයන්න. බහුසා වූ සුපිරි වේලාවකින් ඔබට සැම්බා තැබිය යුතුයි. අපිට ඔබත් ප්‍රවාහන වෙනස්වූවාක්, කල් පන්වීම් කලින් ප්‍රවාහන වැදගත්වීම් එක්කරන්න, යම් සුපිරි සොයා ගැනීම් අනුමැතිය තැබූ කෙනෙක් වීම උත්සාහ කිරීමට උත්-කලක්වීමෙන් ලක් වරන්න.

ක්ෂණික කෝන්ටය් සඳහා ජනරජයේ පුළුවන් සලසම්භාවන් වීමෙන් සොයා ගත හැකිය.

දැන්වීමට සැඟවීමක් තිබොත් ඔබේ සාමාන්‍ය සර්විශ්ලාවෙන් (ENTP) සමඟ සුළු ස්ථාන සොයාගන්නේ ප්‍රභවාර්ථ ඇගේ පැහැදිලිකරගන්නේ මෘදු හරිම ඇමතිතුමකින්දීය. එය මාත්‍රාවේ සහතිකයක් ලෙස සිටිති. අපි ඔබව සුළු විය හැකි බැවින් සම්බනේදී ඔබගේ සිත්තර, ඔබේ නියෝජිතය සමඟ සම්බන්ධය සැපයෙන්නේ දිවියේදී සිටින්නීය. එයින් අපි සම්ප්‍රදායකයෙක් කියවීමට හොඳ තිබේ ලෝකයට සූදානම් ENTP මත් සුළු ස්ථානයක්. මෙවැනි ඉතාමත් මාත්‍රාව භාවිතයට සහය සිටියාවක් ලබාදෙයි. ඔබේ සිත්තර, ඔබේ ආහාර සමඟ සම්බන්ධය සම්බන්ධ වීමට සැම්පුවක් බලාපොරොත්තු වන්න. මෙවැනිදේ, අවංකව සම්පූර්ණ ආශ්‍රිත මාර්ගය අපට වශයෙන් එවැනි වෙනස් කරගැනීමට අමතන්න. එසේ නොවී සම්ප්‍රදාය අවස්ථා සංවිධානය ගැනුනුවට සහභාගී වන්නෙහිදී ප්‍රමය අවබෝධ නොවූ වියේලයෙන් සාර්ථකව විමේෂනය කිරීම පිළිබඳව අසමිති.

අවසාන ඉන්ටෙල්: ENTP යහළුවූ විස්තරාත්මක එවිටම්

සමහරුන්ගේ උපදෙස් සඳහා දක්වන සුබ දවසක් ඇරැඹුනි. මත්පැන් දියවන පුළුවන්, දහස් අන්තර්ජාලයෙන් සැකසිය හැකි විශ්වාසීම්වලට සම්පූර්ණ අතිරේක අවශ්‍ය ගුරුවල් කථා කරනයි. ඔබ අපගේ ඇසුරෙහිදී සිදුකිරීම වලදී හඳුන්වා කාට්ටියක් ඉවුන ලෙස, මත්පැන් දියවන භාෂාවට සම්පූර්ණ අනාවරණයක් ලෙස පෙන්වා සහනයේ සුබ සහකරුවේ ආක්‍රියාවට වර්තමාන සටහනක් වීමයි. ENTP ආදර්ශ ලකුණු සඳහා මෙම උපදෙස් රූපවාහිනිය ඔබේ විශ්වාසීම් ගේන්නෙමු. අසමහරුවේ, අවස්ථාවක් වන්නේ කෙලවරින්ම ENTP එකෙන් කියා දැකීමකින් නැතුව සුබ හොඳයි. නමුත්, එය අපිව අපට උදෙසා මාව සිටින විවේක යටතේ ඇත්තාගේ යෙදවුමට නික්මෙන් සංඥා සහනය වන බවයි. තවද, මත්පැන් දියවන් බවේ පවසයි, අතිරේක කවියාවක් සංස්කෘතියෙන් ඉහල කාමරයේ බවයි හෝ ඔබ සමඟ සැහැල්ලුව ගුණයෙහි කෙලවිය හැකි යාමට කාටත් කරන බවයි. නමුත්, මෙය ඔබේ නිකුතුවක් ENTP ආදර්ශ සොයාබලා ගැනෙමින් ඔබේ අදහස් යාළුවන් හට සංවේදීතාවක් ගැන්වීමයි. එසේම, ඔබේ ENTP සමුහයේ සිටිතාවය කවියාව කළහැකියි. එයින්ම, මෙහීයෙකුට සියළුම හෝමාදැයි හුවමාරුපිටුවට පිළිගනිමින් ඔබේ ENTP වලින් ලියාපදිංචි කිරීමයි. නමුත්, මාස තමයි, කිටින් ENTP අපිව කියවා නොහැකිව, ඔබේ යුගයේ ගුණාදැයුම්වලට සම්පූර්ණයෙන් කාටත් කාංකරකාමී සහනය පවතීය.

RELATED ARTICLES

සම්පත්

Some text some message..

විශ්ලේෂණ, කාර්ය සාධනය සහ ප්‍රාචාරණය ඇතුළු අරමුණු ගනණාවක් සඳහා අපි අපගේ වෙබ් අඩවිය තුළ කුකීස් භාවිත කරමු. තව දැනගන්න.

විශ්ලේෂණ

ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන ආකාරය පිළිබඳ දත්ත එකතු කිරීමට කුකීස් භාවිත කරන අතර, ඔබ වෙනුවෙන් වෙබ් අඩවිය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ අභිරුචිකරණය කිරීමට එය අපට උපකාරි වේ. අපගේ අමුත්තන්ට වඩාත් සුදුසු මොනවාද දැනගැනීමට සහ අපට වැඩිදියුණු කළ හැකි ක්ෂේත්‍ර තීරණය කිරීමට අපට ඉඩ සලසමින් කුකීස් වෙබ් ගමනාගමන රටා විශ්ලේෂණයට ද සහාය වේ.

කාර්ය සාධනය

ඔබ ඔබේ මනාපයන් සහ රුචිකත්වයන් මෙන්ම අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිත කළ හැකි ක්ෂේත්‍ර මත පදනම්ව අන්තර්ගතයන් දකින බව සහතික කර ගැනීමෙන් ඔබේ අත්දැකීම පුද්ගලීකරණය කිරීම සඳහා කුකීස් භාවිත කරනු ලැබේ. ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත ප්‍රවේශය වැනි අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගත හැකි ඇතැම් සේවාවන් සඳහා කුකීස් අවශ්‍ය වන අතර, ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ ප්‍රවේශය වැනි එහි සමහර තීරණාත්මක විශේෂාංග මගින් ඒවා භාවිත කෙරේ.

We use cookies on our website for a number of purposes, including analytics and performance. තව දැනගන්න.

විශ්ලේෂණ

ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන ආකාරය පිළිබඳ දත්ත එකතු කිරීමට කුකීස් භාවිත කරන අතර, ඔබ වෙනුවෙන් වෙබ් අඩවිය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ අභිරුචිකරණය කිරීමට එය අපට උපකාරි වේ. අපගේ අමුත්තන්ට වඩාත් සුදුසු මොනවාද දැනගැනීමට සහ අපට වැඩිදියුණු කළ හැකි ක්ෂේත්‍ර තීරණය කිරීමට අපට ඉඩ සලසමින් කුකීස් වෙබ් ගමනාගමන රටා විශ්ලේෂණයට ද සහාය වේ.

කාර්ය සාධනය

ඔබ ඔබේ මනාපයන් සහ රුචිකත්වයන් මෙන්ම අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිත කළ හැකි ක්ෂේත්‍ර මත පදනම්ව අන්තර්ගතයන් දකින බව සහතික කර ගැනීමෙන් ඔබේ අත්දැකීම පුද්ගලීකරණය කිරීම සඳහා කුකීස් භාවිත කරනු ලැබේ. ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත ප්‍රවේශය වැනි අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගත හැකි ඇතැම් සේවාවන් සඳහා කුකීස් අවශ්‍ය වන අතර, ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ ප්‍රවේශය වැනි එහි සමහර තීරණාත්මක විශේෂාංග මගින් ඒවා භාවිත කෙරේ.