Boo

Wij staan voor liefde.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

Persoonlijkheidstype Top

Top is een ESFJ en Enneagramtype 8w7.

Toegevoegd door personalitytypenerd

Ga een debat aan over de persoonlijkheden van je favoriete personages en beroemdheden.

20.000.000+ DOWNLOADS

AANMELDEN

"Hou je mond en sterf als een echte man."

Top

Analyse van personage Top

Top is een prominente personage in de anime serie Dorohedoro. De show speelt zich af in een bizarre dystopische wereld waar tovenaars experimenteren op mensen voor hun eigen gewin. Deze gebeurtenissen vinden plaats in de Hole, een vervallen doolhof bewoond door verschillende wezens, en waar het belangrijkste plot van het verhaal draait om een hagedis met een amnesie genaamd Caiman. Top, ook bekend als Tanba, is het hoofd van de En Familie, een van de meest prominente, welvarende en invloedrijke families in de tovenaarswereld. Top vertoont een strenge, gedisciplineerde persoonlijkheid, zelfs wanneer hij omgaat met degenen die hij als zijn ondergeschikten beschouwt. Hij is koud en berekenend, en als leider van de En familie controleert hij een groot deel van de magiegebruikers in de Hole, inclusief zijn ondergeschikten. Top verschijnt aanvankelijk als een traditionele schurk, maar naarmate het verhaal zich ontwikkelt, krijgt het publiek inzicht in zijn motivaties en waarden. Zijn achtergrondverhaal, dat gedurende de serie wordt onthuld, toont een complexe persoonlijkheid die vaak in tegenspraak is met zijn daden. Hij wil de controle behouden en het prestige van zijn familie handhaven, wat heeft geleid tot genadeloze en wrede beslissingen die ingaan tegen zijn moreel kompas. Ondanks dit is Top geen stereotiepe antagonist, want hij heeft ook bewonderenswaardige eigenschappen. Hij heeft een gevoel van loyaliteit naar zijn familie, die hij voor alles gaat. Bovendien staat hij bekend om zijn strategische intelligentie en gevechtsvaardigheden, waardoor hij een geduchte tegenstander is voor iedereen die de reputatie of macht van zijn familie bedreigt. Kortom, het personage van Top is relatief genuanceerd, want hoewel hij veel gebreken heeft, heeft hij ook enkele goede eigenschappen die hem sympathiek maken.

Welk 16-persoonlijkheidstype is Top?

Top uit Dorohedoro lijkt een persoonlijkheid te hebben die consistent is met het ISTP-type. ISTPs staan ​​vaak bekend om hun praktischheid, hun liefde voor avontuur en hun vermogen om kalm te blijven in gevaarlijke situaties. Top vertoont al deze eigenschappen, aangezien hij consequent elke situatie benadert met een gevoel van kalmte en bereidheid om risico's te nemen. Bovendien lijkt hij de voorkeur te geven aan een praktische aanpak van probleemoplossing, wat ook typisch is voor ISTPs. Echter, Top vertoont ook enkele karaktertrekken die traditioneel niet worden geassocieerd met ISTPs, zoals de bereidheid om bevelen van anderen op te volgen en een neiging om zijn loyaliteit aan zijn organisatie boven zijn eigen persoonlijke belangen te stellen. Het is mogelijk dat Tops ervaringen als soldaat hem hebben geleid tot het ontwikkelen van deze eigenschappen, wat zou kunnen suggereren dat zijn persoonlijkheid iets complexer is dan wat een eenvoudige MBTI-typing zou suggereren. Samenvattend, hoewel het moeilijk is om een complex personage als Top met absolute zekerheid in een type te plaatsen, zijn er aanwijzingen dat hij veel van de eigenschappen vertoont die vaak worden geassocieerd met het ISTP-persoonlijkheidstype. Er zijn echter ook aanwijzingen dat zijn persoonlijkheid misschien subtieler is dan een eenvoudige typologie zou suggereren.

Welk Enneagramtype is Top?

Gebaseerd op de persoonlijkheidseigenschappen en motivaties die Top in Dorohedoro vertoont, lijkt hij waarschijnlijk het meest in lijn te liggen met Enneagram Type 8 - De Uitdager. Dit is te zien in zijn neiging om assertief en confronterend te zijn, zijn verlangen naar controle en onafhankelijkheid, en zijn angst om gecontroleerd of gemanipuleerd te worden door anderen. Hij toont ook een sterk gevoel van loyaliteit en bescherming jegens degenen die hij als de zijne beschouwt, wat een andere veelvoorkomende eigenschap is van Type 8 individuen. Over het algemeen manifesteert de Type 8 persoonlijkheid van Top zich in zijn sterke en assertieve aanwezigheid, zijn moed in het face van gevaar, en zijn toewijding om zijn eigen belangen en de belangen van degenen waar hij om geeft te beschermen. Echter kan zijn intense verlangen naar controle en onafhankelijkheid soms leiden tot conflicten met anderen die hem als agressief of overheersend kunnen zien. Concluderend, hoewel Enneagram types niet definitief of absoluut zijn en kunnen variëren van persoon tot persoon, komen Top's eigenschappen en motivaties overeen met Enneagram Type 8 - De Uitdager.

Stemmen

STEM

16 Types

1 stem

100%

Enneagram

Nog geen stemmen!

Sterrenbeeld

Nog geen stemmen!

Stemmen en Opmerkingen

Welk Persoonlijkheidstype is Top?

Ga een debat aan over de persoonlijkheden van je favoriete personages en beroemdheden.

20.000.000+ DOWNLOADS

NU AANMELDEN