รูปภาพนี้ถูกใช้ภายใต้กฎหมายว่าด้วย ‘การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ’ และ (1) ถูกใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลหรือตัวละครในการตรวจสอบบุคลิกภาพเท่านั้น (2) มีความละเอียดต่ำเพื่อไม่ให้เป็นการแข่งขันกับต้นฉบับ และ (3) ถูกตัดต่อมาเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางเว็บไซต์ไม่อ้างกรรมสิทธิ์ในรูปภาพนี้ ผู้ใช้ยังไม่ได้ให้แหล่งที่มาต้นฉบับของรูปนี้

Kes de Beus ประเภทบุคลิกภาพ

Kes de Beus คือ INFJ และ ประเภทนพลักษณ์

Kes de Beus

เพิ่มโดย personalitytypenerd

ถกเถียงว่าตัวละครและคนดังที่คุณชื่นชอบมีบุคลิกภาพแบบใด

ดาวน์โหลด 10,000,000+ ครั้ง

"I don't need to be someone's everything, when I can be my own something."

Kes de Beus

วิเคราะห์ตัวละคร Kes de Beus

Kes de Beus is a fictional character from the Dutch TV show Skam NL, which was a remake of the Norwegian show Skam. The character was portrayed by actor Nasrdin Dchar. The show follows a group of high school students in Amsterdam as they navigate their way through adolescence and all of the challenges that come with it, from relationships to identity issues. Kes is portrayed as a mysterious figure who is initially introduced as a mentor to one of the main characters, Isa. He is a successful artist who is well-respected in his field and appears to have everything together. However, as the show progresses, it becomes clear that there is more to Kes than meets the eye. As the characters get to know Kes better, they learn that he is grappling with his own personal demons, including a history of substance abuse and a troubled relationship with his family. Despite his struggles, Kes remains a supportive and inspiring figure for the students, often offering them words of wisdom and guidance as they navigate their own personal issues. Overall, Kes de Beus is a complex and multi-faceted character who plays an important role in the lives of the main characters in Skam NL. Through his struggles and triumphs, he teaches the students about the importance of perseverance, self-acceptance, and pursuing their passions, making him an inspirational figure for viewers as well.

Kes de Beus มีบุคลิกภาพ 16 ประเภทแบบใด

Kes de Beus from Skam NL (2018) appears to exhibit traits of an ISFP personality type. He is introverted and quiet, often seen being reserved in social situations. Kes is incredibly observant and is always taking in the world around him in a careful and thought-out manner. He has a strong sense of aesthetics, as seen in his passion for photography and design, and is highly in tune with his own emotions and values. Despite his reserved nature, Kes is kind-hearted and empathetic towards his friends and family. He is quick to offer support and encouragement, even if he struggles with expressing himself verbally. Kes prefers to communicate through his art, using his talents to express his emotions and connect with those around him. In conclusion, Kes de Beus appears to be an ISFP personality type, utilizing his strong sense of aesthetics and emotional intelligence to connect with others and express himself.

Kes de Beus มีนพลักษณ์ใด

Kes de Beus from Skam NL (2018) exhibits strong characteristics of an Enneagram type 6, often referred to as "The Loyalist." His loyalty to his friends is unwavering, and he often seeks approval and a sense of safety from those he trusts. This manifests in his hesitancy to take risks and his tendency to critically evaluate all possible outcomes before making a decision. He also struggles with trusting his own instincts and may become anxious in uncertain situations. Kes' desire for security and stability is evident in his strong need for structure and routine, often becoming upset when his plans are disrupted. He is a careful listener and tends to value the opinions and advice of others, especially those he perceives as authority figures or mentors. In relationships, he may become excessively devoted and may struggle with setting boundaries, often prioritizing the needs of others before his own. In conclusion, Kes de Beus exhibits strong traits of an Enneagram Type 6, embodying the desire for security and loyalty while struggling with self-trust and decision-making in uncertain situations. His commitment to his relationships is admirable, but may sometimes cause him to neglect his own needs.

Kes de Beus เป็นคนราศีอะไร

Based on Kes de Beus's personality traits portrayed in Skam NL (2018), it can be inferred that he belongs to the Scorpio zodiac sign. Scorpio individuals are known for their intense and mysterious nature, which is evident in Kes's enigmatic personality. He is a private person who prefers to keep his emotions hidden and may find it difficult to trust others easily. Scorpios are also known for their passion and determination, which is quite evident in Kes's strong-willed nature. He is driven to succeed in his ambitions, and his dedication to his goals is unwavering. Moreover, Scorpio individuals can often be perceived as manipulative, which is evident in Kes's response to certain situations. He has a tendency to use people to his advantage, and he can be quite cunning in his approach. In conclusion, based on Kes de Beus's portrayal in Skam NL (2018), it can be concluded that he exhibits traits commonly associated with the Scorpio zodiac sign.

ดวงใจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต

โหวต

16 ประเภท

1 โหวต

100%

นพลักษณ์

ยังไม่มีการโหวต!

ราศี

ยังไม่มีการโหวต!

โหวตและแสดงความคิดเห็น

บุคลิกภาพของ Kes de Beus คืออะไร

16 ประเภท

INFP
INFJ
ENFP
ENFJ
INTP
INTJ
ENTP
ENTJ
ISFP
ISFJ
ESFP
ESFJ
ISTP
ISTJ
ESTP
ESTJ

นพลักษณ์

1w9
1w2
2w1
2w3
3w2
3w4
4w3
4w5
5w4
5w6
6w5
6w7
7w6
7w8
8w7
8w9
9w8
9w1

ราศี

ราศีเมษ
ราศีพฤษภ
ราศีเมถุน
ราศีกรกฎ
ราศีสิงห์
ราศีกันย์
ราศีตุล
ราศีพิจิก
ราศีธนู
ราศีมังกร
ราศีกุมภ์
ราศีมีน

ยังไม่มีความคิดเห็น!

แสดงความคิดเห็นเป็นคนแรกเพื่อรับ

5

Some text some message..

เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ รวมไปถึงการวิเคราะห์ การใช้งาน และการการโฆษณา เรียนรู้เพิ่มเติม

การวิเคราะห์

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลว่าคุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เราพัฒนาและปรับแต่งเว็บไซต์ให้เข้ากับความต้องการของคุณ นอกจากนี้คุกกี้ยังช่วยในการวิเคราะห์รูปแบบการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้อีกด้วย ช่วยให้เราเข้าใจว่าบริการแบบใดเหมาะสมกับผู้เข้าชมมากที่สุดและหาจุดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม

การใช้งาน

เราใช้คุกกี้ในการปรับแต่งบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการและความสนใจของคุณ และพัฒนาการใช้งานในด้านอื่นของเว็บไซต์ของเรา คุกกี้นั้นมีความจำเป็นสำหรับบริการบางอย่างในเว็บไซต์ของเรา เช่น การเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ที่ต้องใช้สิทธิ์เข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยให้กับส่วนที่ผู้ใช้เข้าถึง

We use cookies on our website for a number of purposes, including analytics and performance. เรียนรู้เพิ่มเติม

การวิเคราะห์

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลว่าคุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เราพัฒนาและปรับแต่งเว็บไซต์ให้เข้ากับความต้องการของคุณ นอกจากนี้คุกกี้ยังช่วยในการวิเคราะห์รูปแบบการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้อีกด้วย ช่วยให้เราเข้าใจว่าบริการแบบใดเหมาะสมกับผู้เข้าชมมากที่สุดและหาจุดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม

การใช้งาน

เราใช้คุกกี้ในการปรับแต่งบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการและความสนใจของคุณ และพัฒนาการใช้งานในด้านอื่นของเว็บไซต์ของเรา คุกกี้นั้นมีความจำเป็นสำหรับบริการบางอย่างในเว็บไซต์ของเรา เช่น การเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ที่ต้องใช้สิทธิ์เข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยให้กับส่วนที่ผู้ใช้เข้าถึง