Boo

ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്നു.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ESTJ സ്നേഹഭാഷ: ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയവും സത്യസന്ധമായ അനുമോദനവും വഴി ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു

By Derek Lee

നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് കാരണം ഒരു ESTJ- എന്നാണ്, നിങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു കൊള്ളുന്ന കരിസ്മയോടെ കൂടിയ Executive. അവരുടെ സ്നേഹഭാഷയെ നിങ്ങൾ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ESTJ ആയ നിങ്ങൾ തന്നെ, ചില സംജ്ഞകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടുകൊള്ളുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവ കേവലം അപ്രതീക്ഷിതമായിപ്പോകുന്നു എന്നതു മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇവിടെ, നാം Executive വ്യക്തിത്വ തരത്തിന്റെ അന്തരംഗമായ മുൻഗണനകൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ESTJ സ്നേഹഭാഷ പറഞ്ഞു.

ESTJ സ്നേഹഭാഷ: ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയവും സത്യസന്ധമായ അനുമോദനവും വഴി ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു

ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം: ESTJ സ്നേഹത്തിന്റെ പരമോന്നത പ്രകടനം

ഞങ്ങൾ, ESTJs, സ്നേഹത്തിന്റെ പരമോന്നത പ്രകടനമായി ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയത്തെ തന്നെ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ബാഹ്യമുഖ ചിന്തയിലെ (Te) വികസനവും അന്തര്മുഖ അനുഭവവും (Si) നിർഭരപ്പെട്ടതാണ്. വാക്കുകളെക്കാൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ഞങ്ങൾ മുമ്പന്മാരാണ്. ഒന്നിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് പരസ്പരം ആനന്ദവും പൂർണ്ണത്വവും കൊണ്ടുവരുന്ന ഉൽപാദനശീലവും ഉത്തേജകവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ്.

ഇതാ ഒരു സാഹചര്യം: നിങ്ങൾ ഒരു ESTJ-യുമായി ഡേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ, അവർ നിങ്ങളെ ഒരു പരസ്പര പ്രോജക്റ്റിനുള്ള പ്ലാനിംഗ് സെഷൻ, ഒരു ഹൈക്കിംഗ്, അഥവാ ഒരു തന്ത്രപരമായ ബോർഡ് ഗെയിം നൈറ്റിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും. നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു സാധാരണ കൂടിക്കാഴ്ച ആയി കാണാൻ പോകും, പക്ഷേ ESTJ-ക്ക് ഇത് അവരുടെ ലോകത്തേക്കുള്ള ഒരു സ്പഷ്ടമായ ക്ഷണം ആണ് - വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ഗണ്യമായ പ്രദർശനം. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗൗരവതരം ആയി എടുക്കുന്നു; അത് ഞങ്ങൾ വിജയകരമായി മുന്നേറുന്ന സ്ഥലം ആണ്. നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിജയവും ആനന്ദവും പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ESTJ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ അറിയുന്നു എങ്കിൽ, ഇവ പങ്കിടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെറും ഫൺ മാത്രമല്ല എന്നറിയണം—അവ ആഴമേറിയ ബന്ധങ്ങൾ രൂപിക്കാനുള്ള അഭിന്നാങ്ങളാണ്.

സ്നേഹാഭിനിവേശത്തിന്റെ ശബ്ദം: ESTJ ഉറപ്പിന്റെ വാക്കുകൾ

ESTJ സ്നേഹഭാഷയിൽ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പ്രാധാന്യം വാക്കുകളാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രമുഖ തേജസ്സിന് നന്ദി, ഞങ്ങൾ വ്യക്തതയുള്ള, നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയം അത്യുന്നതമായി സ്ഥാനം നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾ കാര്യക്ഷമത വിലയിരുത്തുന്നു, അതിനാൽ യഥാർഥ തോന്നലുകളെയും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെയും വാചാലമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സംക്ഷിപ്തവും അർഥപൂർണ്ണവുമായ സ്ഥിരീകരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് കവിതകൾ ആവശ്യമില്ല; ബന്ധത്തിന്റെ മൂല്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശ്യപൂർണ്ണവും സത്യസന്ധമായതുമായ വാക്കുകളാണ് പ്രധാനം.

ഇതിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ആകരുത്. ഒരു ESTJ നിങ്ങളുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിൽക്കുകയോ, ഒരു ഷേക്സ്പിയറിയൻ സോനറ്റ് ചൊല്ലുകയോ ചെയ്യില്ല. പകരം, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കും, കാര്യങ്ങൾ അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയുണ്ടോ അതുപോലെ പറയുക: നിങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ തോന്നലുകൾ, നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങളുടെ ബഹുമതി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് ഉള്ള കടപ്പാട്. ഒരു ESTJ-യുടെ സ്നേഹഭാഷ എന്താണെന്ന് തിരക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും അത് വിലയിരുത്തുന്നതും ആവശ്യാർത്ഥമായ, യഥാർത്ഥ സ്ഥിരീകരണങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണെന്ന് ഓർക്കുക.

ഭൌതിക സ്പർശനം: ESTJ-കൾക്കുള്ള മൗഖികമല്ലാത്ത ഉറപ്പ്

എസ്.റ്റി.ജെ പ്രണയ ഭാഷകളിലെ അടുത്തത് ശാരീരികസ്പർശനമാണ്. ഞങ്ങൾ അത്ര തട്ടിമാറ്റാൻ അഭ്യസ്തരല്ലെങ്കിലും, സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനും വിശ്വാസം സ്ഥാപിക്കാനും ശാരീരിക ബന്ധത്തിന്റെ മൂല്യം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. എസ്.റ്റി.ജെ ഒരാൾ ഒരു പുണരൽ അഥവാ കൈകൾ കോർത്തു പിടിക്കാൻ ആദ്യകാല കാരണമാകണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ യാഥാർഥ്യമുള്ളതും അതിശയോക്തിയില്ലാത്തതുമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ ഒരു എസ്.റ്റി.ജെയുമൊത്ത് ഡേറ്റിലാണെന്ന് കരുതുക. അവർ അമിതമായി ചേർന്നുനില്ക്കുകയോ അത്ര തൊട്ടുനോക്കുകയോ ഇല്ല. പക്ഷേ, അവർ ആകർഷകമായ ഒരു സംവാദത്തിനിടെ നിങ്ങളുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ തൊട്ടുകൊണ്ടോ തിരക്കുള്ള തെരുവ് കടന്നുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടോ എത്തിയാൽ, അവർ വികാരമായി ഇടപെടുന്നുവെന്നറിയുക. ഈ സൂക്ഷ്മമായ പ്രകടനങ്ങൾ ബന്ധത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ തെളിവാണ്, ഞങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമായും സാന്നിധ്യമുള്ളതും പങ്കുചേർന്നതുമാണ് എന്ന് ദർശിപ്പിക്കുന്നു.

സേവന പ്രവൃത്തികൾ: എസ്.റ്റി.ജെക്കാർക്കുള്ള പ്രയോഗിക സ്നേഹഭാഷ

നാലാമതായി, സേവന പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ട്. ഇത് എസ്.റ്റി.ജെയുടെ പ്രണയ ഭാഷകളിൽ മുൻനിരയിലല്ലെങ്കിലും, ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രയോഗിക, പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന സ്വഭാവം പ്രതിധ്വനിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഇത് വിലമതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നന്നായി സംഘാടിതരായ വ്യക്തികളാണ്, കാര്യക്ഷമത വിലമതിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിലും ഈ സമീപനം പ്രയോഗിക്കുന്നു.

എന്നാൽ, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒരു അടിച്ചുമാറ്റം നടത്തി എസ്.റ്റി.ജെയെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവർ മയങ്ങുകയില്ല. ഒരു അവതരണം തയാറാക്കാനോ ഒരു കാർ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനോ സഹായിക്കാൻ പോലെ, അവരുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളോട് ചേർന്ന് പ്രയോഗിക സഹായം അവർക്ക് കൂടുതൽ വിലമതിക്കാം. സേവന പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ഒരു എസ്.റ്റി.ജെയെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അവരുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളെയും താൽപര്യങ്ങളെയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പ്രയോഗികവും അർത്ഥപൂർണവുമായ സഹായം മനസ്സിൽക്കൊള്ളുക.

സമ്മാനങ്ങൾ: ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെടാത്ത ESTJ പ്രണയഭാഷ

ഒടുവിൽ, സമ്മാനങ്ങൾ. തെറ്റിദ്ധരണ ആകരുത്; ഞങ്ങൾ ESTJ-കൾ ഒരു സുവിചാരിച്ച സമ്മാനത്തെ അവഗണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ സമ്മാനം നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയെ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രയോഗിക നോട്ടത്താൽ കണ്ടെത്തുന്നു, ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന Te ഉം ഓക്സിലിയറി Si യുടെ നന്ദിയാൽ. ESTJ-കൾക്കും പ്രണയഭാഷയുടെയും ബന്ധം പൊതുവിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അമിതമായ സമ്മാന നൽകലിനെ പ്രൈത്യക്ഷികവും ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ കാര്യമായി നിരൂപിക്കുന്നു.

വസ്തുക്കളാൽ നിറഞ്ഞ ആർക്കിട്ടൽ എന്നതിനേക്കാൾ, ESTJ-കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു വിശ്വസനീയമായ, പിന്തുണക്കുന്ന പങ്കാളിയായി പ്രണയം കാണിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷേ, സമ്മാനങ്ങൾ നല്കണം എന്നാണെങ്കിൽ, അവ പ്രയോജനപ്രദം, ഉപയോഗശീലം, നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളെ മാനിക്കുന്നതാകണം. നമ്മുടെ ഹോബികളോടോ അഭിനിവേശങ്ങളോടോ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ മനസ്സറിവ് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ആശ്ചര്യ സമ്മാനം അധികം ചെലവുള്ളതോ പൊതുവായതോ ആയ ഒന്നിനേക്കാൾ മാന്യമായിരിക്കും.

ESTJ-കൾ പ്രണയഭാഷ: അന്തിമ വാക്ക്

ESTJ പ്രണയഭാഷയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവുകളുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാസ്റ്റർകീ ലഭിക്കുന്നതു പോലെയാണ്. മറക്കരുത്, ESTJ-കൾ ഗുണമേന്മയുള്ള സമയം വിലമതിക്കുന്നു, പ്രശംസാ വാക്യങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു, സ്പർശത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു, സേവനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെ അംഗീകരിക്കുന്നു, പിന്നെ, സമ്മാനങ്ങൾ പട്ടികയിൽ താഴെയായിട്ടും, അവ പ്രായോഗികവും വ്യക്തിപരവുമാണെങ്കിൽ അർത്ഥവൻറ്റവയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവാണോ, ഒന്നിനെ ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ESTJ-യുടെ സുഹൃത്താണോ, ഈ ഗൈഡ് സൗഹാർദ്ദപരവും വിജയകരവുമായ ഇടപെടലുകൾക്കുള്ള അന്തിമ പ്ലേബുക്കാണ്. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ESTJ പ്രണയഭാഷയുടെ മുദ്രവാക്യം: പ്രയോഗികം, ഫലപ്രദം, ഹൃദയപൂർവ്വം.

പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടൂ

ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേരൂ

2,00,00,000+ ഡൗൺലോഡുകൾ

ESTJ ആളുകളും കഥാപാത്രങ്ങളും

#estj യൂണിവേഴ്‌സ് പോസ്റ്റുകൾ

പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടൂ

2,00,00,000+ ഡൗൺലോഡുകൾ

ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേരൂ