Boo

ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്നു.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ESTP വ്യക്തിത്വം: അതിരിലെ ആവേശം!

By Derek Lee

ESTPകള്‍, കലാപകാരികള്‍, ഉയർന്ന സ്ട്രെസ്സ് സന്ദർഭങ്ങളിലും ദ്രുതഗതിയുള്ള പരിസ്ഥിതികളിലും മികവുറ്റവരും അനുയോജ്യമായവരുമാണ്. തങ്ങളുടെ കാലടിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളെ വേഗത്തിൽ വിലയിരുത്തി, തീരുമാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വൈദഗ്ധ്യപൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു.

ESTPകള്‍ ആരാണ്?

ESTPകള്‍ ധൈര്യശാലികളും, നേരായും, സ്വയംസംരംഭകരുമാണ്. അവർ പാർട്ടിയുടെ ജീവനാണ്, സാഹസികതയുടെയും ഒരു അല്‍പ്പം അപകടസാധ്യതയുടെയും ആവശ്യരാണ്. അവർ നിഷ്കളങ്കമായ ചാരുതയും ഉന്നതമായ ആത്മവിശ്വാസവും വാങ്ങി ഭാവിച്ച ശാസ്ത്രീയ ബാലനോ ബാലികയോ ആണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ തോന്നലുകളെയും അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആവശ്യങ്ങളെയും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ ഭീതിയിലാകുന്ന ക്രൈസിസ്സിൽ അവർ നേർത്താണ് നേരിടുന്നത്.

സിദ്ധാന്തങ്ങളോട് ക്ഷമകെട്ടുന്ന ESTPകൾ, അസ്പഷ്ടമായ ആശയങ്ങളെക്കാൾ പ്രയോഗിക വസ്തുതകളെ പ്രാധാന്യമാക്കുന്നു. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ആശയങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വളരെയൊച്ചത്തിൽ പ്രാധാന്യം കുറവാണ്. ഈ വിശ്വാസം മൂലമാണ് ESTPകൾക്ക് പാഠശാലയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. തീരുമാനങ്ങളിൽ വേഗത്തിലും തികച്ചും യുക്തിപരമായും നവീനമായും സമാധാനങ്ങളിൽ അവ ആധാരിക്കുന്നു.

ജീവിതത്തോടുള്ള അവരുടെ താളം തെറ്റിയ സമീപനം കൊണ്ട്, ESTP-കൾ പലപ്പോഴും തെരുവിലെ അറിവുള്ളവരായി കരുതപ്പെടുന്നു. ESTP-കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനുകൾ എപ്പോഴും തുറന്നിട്ടുള്ളതായാണ് തോന്നിക്കുന്നത്; യോജിച്ചുകെട്ടൽ പ്ലാനിംഗിനേക്കാൾ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്നത് ഒരു കാരണമാകാം. കാലത്തെന്നെ പ്രശ്നങ്ങളെ ജയിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധർ ആണ് ESTP-കൾ. പരിസരം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അവർ മികച്ചവരാണ്, ഇതുവഴി മിക്കപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ കുറേ കടമെടുത്തവരാണ് അവർ. ESTP-കൾ പുത്തൻ വെല്ലുവിളികൾ എവിടെപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുകയും ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ESTP-കൾ തോന്നാസിടിയായ വ്യക്തികളാണ്. അതാതാവശ്യം ഇല്ലെന്ന വിചാരിക്കുമ്പോഴും അവർ റിസ്ക് എടുക്കുന്നു. "നോക്കിക്കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് ചാടുക" എന്ന സ്വഭാവം ESTP-കളിൽ പ്രധാനം ആണ്. ചിലപ്പോൾ അവർ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നും അതീവ നിര്‍വ്വികാരികളാകുന്നും ഉണ്ട്. തോന്നാസിടിയുടെ മൂലം, ESTP-കൾ സംസാരിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ആണ്, ചിന്തിക്കാതെയോ പ്രതികരിക്കുകയോ ചെയ്യാറ്.

ESTP-കളെയും അവരുടെ ചെറുതായ ഗതിയിൽ നിന്ന് മന്ദം എന്നതിനായി പ്രതീക്ഷിക്കാനാളുകൾക്ക് കഴിയില്ല. അവർ വേഗത്തിലുള്ളവരാണ്; വേഗത്തില്‍ ചലിക്കാനും ജീവിതത്തിന്റെ ഗൗരവമേറിയതും ഭാവനാത്മകവുമായ ഭാഗങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കാനും ഇഷ്ടം ആണ. ESTP-കൾ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ളവരാണ്, ഭൗതിക സന്നിവേശത്തിൽ ഉൽക്കൃഷ്ടർ ആണ്. പല ESTP-കളും കായികായാസ്ഥരും ശാരീരിക ജീവിതശൈലിയോട് ആകർഷണമുള്ളവരുമാണ്. അവർക്ക് കൈനിസ്ഥെറ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട്, അസാധാരണമായ കൈ-നേത്ര സമന്വയവും. ഏറ്റവും സമന്വയബദ്ധമായ വ്യക്തികളിൽ ചിലരാണ് അവർ.

വലുതാകൂ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോകൂ

ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരും പ്രസരിപ്പാണവരുമായ ESTP-കൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർ കൂട്ടിയാൽ - അവർ അത് നേടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ജീവിതം പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാൻ അവർ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നു; അതിനാൽ, "വലുതാക്കുക അല്ലെങ്ക വീട്ടിൽ പോകുക" എന്ന മനോഭാവം. യാഥാർത്ഥ സ്വഭാവമുള്ളവരായിട്ടും, അവർ ശ്രദ്ധയുടെ കേന്ദ്രമായ സാധ്യതയുണ്ട്. അവർ നയതന്ത്രജ്ഞരും സുഗമമായിട്ടുള്ളവരും ആണ്. ESTP-കൾ വളരെയൊന്നും അടിസ്ഥാന ചങ്ങലകൾ ഉള്ളവരാണ്. അവർ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കായി അവരുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ അവർ സമർപ്പിക്കില്ല. ഏതൊരു സന്നിവേശത്തിലും, ESTP-കൾ തെറ്റായതായും അവർക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തുകൊള്ളില്ല. അവരുടെ ആകർഷണീയമായ ഔറയും അതിരെപ്പെട്ട ഔമനയും അവരുടെ ചുറ്റിൽ ഉള്ളവരുടെ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ അവർ രസകരവും ആവേശഭരിതവുമായത് ആക്കുന്നു.

ESTP-കൾ അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവയിലേക്കു ചാടാനുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ അവസരവും മികച്ചതാക്കുന്നതിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ESTP-കൾ നീതിയുള്ള വ്യക്തികളാണ്, എങ്കിലും അവർ നിയമങ്ങളെയും മാനദണ്ഡങ്ങളെയും വെറും മാര്‍ഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളായി കാണുന്നു, നിർബന്ധമായി അല്ല. മറ്റുള്ളവര്‍ അവരുടെ ആശയങ്ങളെ തളളിക്കളയുമ്പോൾ അവർ അത് രസിക്കുന്നില്ല.

സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചിന്തിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ ESTP-കളുടെ മികവ് അസാധാരണമാണ്. പാരാമെഡിക്കുകൾ, പോലീസ് ഓഫിസേഴ്സ്, സൈനികർ എന്നിവരായി എമർജൻസി പർസണൽ ആയി അവർ ഉത്തമരാണ്. അതിലപ്പുറത്ത്, ESTP-കൾക്ക് സെയിൽസ് ഏജന്റുകൾ, എന്ട്രപ്രണറുകൾ, ബിസിനസ് പീപ്പിൾ എന്നിവരായി അവരുടെ പീപ്പിൾ സ്കിൽസും സോഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും മൂലം തിളങ്ങുന്നു. ESTP-കൾ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകുന്ന പലതരം രംഗങ്ങളിലും മികവു കാട്ടുന്നു.

ജീവിതം അനുഭവിക്കുകയും അതിൽ ലയിക്കുകയും

ESTP-കൾ എന്നും ഊർജ്ജസ്വലരും ആവേശവും രസവും തേടുന്നവരാണ്. അവരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ശാന്തമായി ഇരുത്താൻ ആകില്ല; ESTP-കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോറടിക്കും. കായികാന്തരീക്ഷങ്ങൾക്കാണ് അവർ പ്രചോദനം കൊള്ളുന്നത്, വിശേഷിച്ച് അപകടസാധ്യതയുള്ളവ. ജീവിതം അനുഭവിക്കുന്നത് അത് നൽകുന്ന അഡ്രിനലിൻ അനുഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കുന്നതാണ്.

പുത്തൻ സാഹസികത കൊണ്ട് മാത്രം രസം തീരുന്നില്ല; ESTP-കൾക്ക് തമാശ പറയുകയും കൊഞ്ചുകയും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അത്യധികമായി ബഹിരാകാശികളായ ESTP-കൾ എന്നും വലിയ സംഘങ്ങളോടൊപ്പമാണ്. ESTP-കൾ അവർ പോയിച്ചേരുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും രസം കൊണ്ടുവരുന്നു. അവരുടെ അത്തരം മനുഷ്യസൗഹൃദമുള്ള കഴിവ് അവരെ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷങ്ങളിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നു. ESTP-കൾക്ക്, ലോകത്തെ അനുഭവിക്കുന്നത് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ചതാണ്.

ESTP-കൾ തുറന്നും നേരറിയുമാണെങ്കിലും, രസം എപ്പോഴും അവരുടെ കൈയ്യിൽ ഒരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അവരുടെ കവർച്ചാത്മകമായ വ്യക്തിത്തം ഒരുതരം അദ്വിതീയ സൃജനശീലത അവരെ വ്യക്തികളായി കൂടുതൽ ആകർഷണീയരാക്കുന്നു.

ധീരമായ ESTP ശക്തികൾ അവിടുന്നു

 • ബോൾഡ്
 • യുക്തിസഹവും പ്രയോഗികവും
 • യഥാർത്ഥ
 • ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള
 • നേരിട്ട്
 • സാമൂഹികം
 • വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന
 • സ്വയം പ്രചോദിതം
 • ESTP സ്വഭാവദൗർബല്യങ്ങൾ അഴിച്ചുപറയുന്നു

 • അനുവേദനക്ഷമം
 • അധൈര്യം
 • റിസ്ക് എടുക്കുന്ന
 • നിർമിതിയില്ലാത്ത
 • വലിയ ചിത്രം കാണാതെ പോകുന്നു
 • നിരാജ്ഞനപരം
 • ബന്ധവിമുഖം
 • നിര്ഭീതനായ ESTPയെ ആകർഷിക്കുന്നത്

 • ആയാസമില്ലാത്ത
 • മനസ്സ് തുറന്ന
 • പ്രയോഗികം
 • രസകരം
 • വിനയാന്വിതം
 • പിന്തുണയുള്ള
 • ഭൂമികയുള്ള
 • വിശ്വസനീയം
 • ആശ്രയിക്കാനാവുന്ന
 • ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ള
 • യഥാർത്ഥതയുള്ള
 • സത്യസന്ധം
 • ESTPകാരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ

 • അവരുടെ കഴിവുകളിൽ സംശയം
 • നിയന്ത്രണം
 • അമർത്തൽ
 • യഥാർത്ഥതയില്ലാത്ത
 • നാടകീയം
 • പരാതി
 • സൂക്ഷ്മ നിയന്ത്രണം
 • മടുപ്പം
 • ഗൗരവമുള്ള
 • വ്യാജം
 • കുറുകിയ മനസ്സുള്ള
 • സാഹസിക ESTP-യ്ക്ക് ഒത്ത പങ്കാളി ആര്?

  ESTP-കൾ ഊർജ്ജസ്വലരും, അനുയോജ്യരും, പ്രവർത്തനമുഖരും ആയ വ്യക്തികളാണ്, ഇവർ തങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉത്കണ്ഠയും നിമിഷനേരത്തെ സ്പന്തനവും കൊണ്ടുവരുന്നു. പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ, ചലഞ്ചുകൾ, വളർച്ചാവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന ബന്ധങ്ങളിൽ "ESTP-കൾ ജീവിതം വന്നു". അവരുടെ ദ്രുതഗതിയുള്ള ജീവിതശൈലിയുമായി ഒത്തുചേരാനും, ഉത്തേജകമായ സംവാദങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും, നിരവധി പരിശ്രമങ്ങളിൽ അവർ പര്യവേക്ഷിക്കവേ ഭാവനാത്മകവും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ താലൂക്കാനാവശ്യമാണ്. ESTP-കളുടെ ദ്രുതഗതിയുള്ള ജീവിതശൈലി ഒരു ബന്ധത്തിലെ ആവശ്യമായ ഭാവനാത്മക ആഴത്തിന് മാത്രം എപ്പോഴും ഉപേക്ഷിക്കാം. അതിനാല് ഭാവനാത്മക വളർച്ചയും സ്ഥിരതയും കൊണ്ട് ചെയ്യുക പങ്കാളി കണ്ടെത്താൻ പ്രധാനമാണ്.

  ESTP പ്രണയ വിളിയുടെ കോഡ് പൊളിക്കുക

  ഒരു കലാപകാരി നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ, അവർ നേരിട്ടും ഫ്ലർട്ടിയ്ക്കം വഴിയാകും. അനവധി പ്ലേഫുൾ അനുസ്പർശം, കണ്ണിമ, ജോക്കുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. അവർ ഊർജ്ജസ്വലരും മനോഹരവുമായി ചോദിക്കും, ഒരു ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന തീയതിയിൽ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുക. അവർ സ്കൈ ഡൈവിങ്ങ്, ബാർ ഹോപ്പിങ്, അഥവാ ഒരു സംഗീത മേളയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൂട്ടാക്കും. കൂടാതെ അവർ ശ്രമിച്ച് നിങ്ങളെ ഇംപ്രെസ്സ് ചെയ്‌തേക്കും, സൂക്ഷ്‌മമായി, ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിക്കാതെ. അവർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച്ചയിൽ ചെയ്ത എപിക്ക് കാര്യങ്ങളുടെ കഥകൾ പറയും തങ്ങളുടെ രൂപഭാവം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും. അവർക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ഹോട്ട് സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പരിചയം തേടും.

  സാഹസിക ESTPയെ കൂടെ ഫ്ലർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിദ്യകൾ

  ചെയ്യുക

  • അവരുടെ രൂപം, കഴിവുകൾ, ശക്തികൾ എന്നിവയിൽ പ്രശംസാപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുക.
  • നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുക. ശിഷ്ടതയിൽ അത്യധികം സൂക്ഷ്മത പാലിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾ വെറും സുഹൃത്തുക്കൾ ആകാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ധരിക്കാം.
  • അവർക്ക് മുന്നിൽ പോകാൻ അനുവദിക്കുക. അവര്ക്ക് സാഹസികതയിൽ കൂടിയും അവരുടെ പങ്കാളിയെ കൂടെക്കൊണ്ടും പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.
  • യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് കൂടി കാണുക. അയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കും അനുപയുക്തതകൾക്കും അവർക്ക് ക്ഷമ കുറവാണ്.
  • മനസ്സ് തുറന്ന് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാനും അനുഭവങ്ങൾ നേടാനും തയ്യാറായിരിക്കുക.
  • നിമിഷങ്ങളെ ആസ്വദിച്ച്, സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം അത്രമേൽ ഗൌരവപൂർവ്വം കാണാതെ ഇളകിയിരിക്കുക. ഒരു ഹാസ്യബോധവുമായി ഉല്ലസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക.

  ചെയ്യരുത്

  • നിയന്ത്രണാത്മകത പ്രകടിപ്പിക്കരുത്. അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടമാവാൻ അല്ല.
  • അമിത ഔപചാരികത ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് കൂടുതൽ ഉല്ലാസത്തിൽ ആണ് താത്പര്യം, അവരുടെ മുടി കെട്ടുന്നതിൽ അല്ല.
  • അവർ അജ്ഞാനികളാണെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ താഴ്ത്തിക്കാണരുത്.

  നിങ്ങൾ ESTP ബന്ധസാധ്യതയുണ്ടോ?

  • അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സ്വകാര്യതയെയും ആദരിക്കുക, മൈക്രോമാനേജ് ചെയ്യാനോ നിയന്ത്രിക്കാനോ ശ്രമിക്കരുത്.
  • സാഹസികതയ്ക്കു തയ്യാറാണ് എന്ന് കാണിക്കുക, പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയൊരു സ്ഥിരതയും നൽകണം.
  • നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും ഭാവനകളും അമിതമായ ഭാവുകത്വം ഇല്ലാതെ, പാസീവാഗ്രസ്സീവ് അല്ലെങ്കിൽ മനിപുലേറ്റീവ് അല്ലാതെ നേർരേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കുക.
  • അവർ തയ്യാറായതുവരെ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കോ തീരുമാനത്തിനോ സമ്മർദ്ദം ചെയ്യരുത്.

  ESTP യുടെ സാധാരണ താൽപ്പര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പ്

 • എക്സ്ട്രീം സ്പോർട്സ്
 • സ്വയം പ്രേരിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ
 • അപകടം
 • പ്രാങ്കുകൾ
 • പ്രകൃതി
 • റിസ്ക്
 • മത്സരങ്ങൾ
 • ചലഞ്ചുകൾ
 • സാഹസികത
 • ESTP പ്രണയഭാഷകൾ വിശദീകരിച്ചത്

 • ഗുണമേന്മയാര്‍ന്ന സമയം
 • സേവനങ്ങളിലൂടെ പ്രവൃത്തികൾ
 • ശാരീരിക സ്പർശനം
 • പ്രോത്സാഹന വാക്കുകൾ
 • സമ്മാനങ്ങൾ
 • ESTP യുടെ ധൈര്യമുള്ള പ്രണയ തത്വചിന്ത

  ഒരു കലഹക്കാരനെ ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞപക്ഷം പറയുവാൻ ഒരു രോമാഞ്ചകരമായ സാഹസികത തന്നെ ആകും. അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല സമയം കാണിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാകും, ലോകം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനും അവർ മുതിർന്നാണ്. അവർ അവരുടെ കരുതലുകൾ കാണിക്കുന്ന വഴികളിലൊന്നാണിത്. അവർ ഓരോ ദിവസവും, മുഹൂർത്തത്തെയും, അവസരത്തെയും പരമാവധി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു മനസ്സുതുറന്ന, അവരുടെ യാത്രയിലേക്ക് ചേരാനും തയ്യാറുള്ള ഒരു പങ്കാളിയെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്കുള്ള ഒരു സ്ഫോടനാത്മക യാത്രയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈവ് സംഗീത ഫെസ്റ്റിവലിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാവാം.

  തങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾ ഹാസ്യത്തിന്റെ അറിവുള്ളവരും സ്വയം അധികം ഗൗരവമായി കാണാത്തവരുമായിരിക്കണം എന്ന് അവർ എപ്പോഴും വിലയിരുത്തുന്നു. അത്യന്തം സങ്കുചിതമായ, കഠിനമായ, ഗൗരവമായ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അവർ അവരെ ഊർജ്ജം കുറയ്ക്കുന്നവരെന്ന് കാണും. കടുത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ മൂഡ് ഉജ്ജ്വലമാക്കാൻ, പലപ്പോഴും അനാദരവായിട്ടോ ഹാസ്യപ്രദമായിട്ടോ ഉള്ള ഒരു തമാശയോടെയാണ് അവർ ഐസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത്.

  അവർ തയ്യാറാവുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു വലിയ ബന്ധഹമായി മാറാൻ കലഹക്കാരനെ സമ്മർദ്ദപ്പെടുത്തരുത്. നിങ്ങൾ സമ്മർദ്ദപ്പെടുത്തുന്നത് കൂടുതലായാലും അവർ മൊത്തത്തിൽ നിന്നു ഓടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ്. ഒരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഗൂഢമായി പരിഗണിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരാളോട് ധാരാളം സമയവും വിശ്വാസവും വേണം. നിയന്ത്രണത്തിലാക്കപ്പെടുന്നതും, മൈക്രോ-മാനേജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും, തങ്ങളുടെ പങ്കാളിയാൽ ഉപരോധിച്ചു കിടക്കുന്നതും അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അവർ ഒരു പെട്ടിയിൽ അടക്കപ്പെടുകയും തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും ഇഷ്ടമില്ല. എന്നാൽ, അവർക്ക് ആരെയെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, അവരെ വേണ്ടത്ര സ്നേഹിച്ചുകൊള്ളാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നവരാണ്, എന്തും ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആണ്, കഠിന സമയങ്ങളിലും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നിൽക്കും.

  ദി അൾട്ടിമേറ്റ് ESTP ഡേറ്റ്: അഡ്വഞ്ചര്‍ അവെയ്റ്റ്സ്

  ഒരു റബെല്‍സിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡേറ്റ് ഔപചാരികതകളും സൃജനാത്മകവും കുറച്ചുകൂടി നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചുള്ളതുമാണ്. ആ മുഷിഞ്ഞ, ആഡംബരപൂർണ്ണമായ റസ്റ്ററന്റിൽ മറ്റൊരു ഡേറ്റോ പ്രണയകോമഡി കാണുവാന്‍ തിയറ്ററിൽ പോവുന്ന മറ്റൊരു രാത്രിയോ അവരുടെ വേണ്ടതിൽ ഒന്നുമല്ല. ആചാരങ്ങളുടെയോ നിയമങ്ങളുടെയോ പരിധിയിൽ ഉഴുന്നുപോകാനിഷ്ടമില്ലാത്തവരായ അവർ, കോൺസേര്റ്റിലോ, ഗോ-കാർട്ടിങ്ങിലോ, മലകളിലൂടെ ഹൈകിങ്ങിലോ പോവും. അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉണർത്തി, ഒരല്പം ചുംബിച്ചു കഴിയാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കും.

  ബന്ധത്തിലെ ഭയങ്ങൾ നേരിൽ കാണുക: ദി ESTP എഡിഷൻ

  ഒരു റബെല്ലിന് ബന്ധത്തിൽ വലിയ ഭയം അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, സാഹസികത, പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവക്ക് നഷ്ടമായി, ഒരാളോട് പ്രേമിച്ച് അവരുടെ കൂടെ സ്ഥിരപ്പെടുന്നതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്തു കൂടും എന്നാണ് അവർ ഭയപ്പെടുന്നത്, അത് അവരെ ഊർജ്ജസ്വലരാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാനും വിധേയത്വം വാങ്ങുന്നതെന്നാണ്. തന്റെ ഓപ്ഷനുകൾ എല്ലായ്‌പ്പോഴും തുറന്നിടാൻ അവർക്കിഷ്ടമാണ്, എന്താണെന്ന് പറയപ്പെടാനും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാനും അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എന്നാൽ, ഒരാളെ ഉറപ്പിക്കാനും യഥാർത്ഥത്തിൽ ബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കാൻ ഒരു ഉറപ്പുള്ള കാരണത്തിനു വേണ്ടി പോലും അവർ തീരുമാനിക്കാൻ കാര്യമായി സമയം എടുക്കും.

  ദി എസ്റ്റിപിയുടെ രഹസ്യ ആഗ്രഹം അറിയുക

  റബെല്ലുകൾ നിമിഷങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും ജീവിതം ദിവസം പ്രതി സ്വീകരിക്കുകയുമാണ്. എന്നാൽ, ഏകാന്തതയിൽ അവർക്ക് സ്വയം ചിന്തനം നടത്താനും അന്തര്ദർശനത്തിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചു കാണാനും തോന്നും, കാര്യങ്ങളുടെ അർത്ഥവും പ്രസക്തിയും ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ആകാംക്ഷകൊണ്ട്. ഭാവിയും വലിയ ചിത്രവും അവരുടെ ചിന്തകളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും സ്വപ്നങ്ങളുടെയും ആന്തരിക ലോകത്തിലുള്ള ചിന്തകളോട് അവർ ആകര്ഷിതരാകും. എങ്കിലും, നിലവിൽ നടപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളോട് അവർ സാധാരണയായി ഇത്ര ശ്രദ്ധ നൽകുന്നുണ്ട്, ആ അത്ഭുതകരമായ ആലോചനകളെ അവർ ഭാവിയിലേക്ക്, തന്നെ പ്രവർത്തനപരമാക്കാനാവുന്ന ഒരു സമയത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കും.

  ESTP യുടെ സൗഹൃദ തത്ത്വം: റൈഡ് ഓർ ഡൈ

  ESTP-കൾ നല്ല സമയങ്ങളും അവരുടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന സാഹസങ്ങളുമായി പ്രണയിക്കുന്നവരാണ്. അവർ പാർട്ടിയുടെ ജീവനാണ് ഒപ്പം ആശയങ്ങളിൽ കുറവുണ്ടാകില്ല. റെബൽസ് നിറഞ്ഞ സന്തോഷവാന്മാരും മാറാവുന്നവരും പ്രകാശവൽക്കരണത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുമാണ്, പുതിയ ആളുകളെയും അനുഭവങ്ങളെയും സജീവമായി തേടുന്നു. കായികവും മറ്റ് ശാരീരികമായ സജീവമായ ഹോബികളോട് അനുരൂപമായ സൗഹൃദങ്ങളെ അവർ കണ്ടെത്താനാണ് ഏറ്റവും സാധ്യത. ആഡ്രിനാലിൻ പ്രതിഫലനം നൽകുന്ന എവിടേക്കും അവരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

  ESTP യുടെ കാഴ്ച്ചപ്പാട്: ജീവിതം അതിരിലാക്കി ജീവിക്കുക

  ESTP-കൾ അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ നിരൂപണാത്മകമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. എന്താണ് ഫലിക്കുന്നതും ഫലിക്കാത്തതും സ്വന്തമായി കാണാൻ അവർ നേരിട്ട് നിമിഷത്തിലേക്ക് ചാടുന്നു. റെബൽസ് നീണ്ടകാല പ്ലാനിംഗിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരല്ല, കാരണം അത് നേരിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ ആവേശം കൊല്ലുന്നു. റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അവരുടെ തികച്ചും സ്വന്തമായ തീരുമാനങ്ങളെയും പ്രവൃത്തികളെയും യുക്തിപരമായി ന്യായീകരിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ദ്ധരാണ്.

  പ്രവർത്തനത്തിന് തയ്യാർ: ESTP-ഉമായി ഹാങ്ങ് ഔട്ട് ചെയ്യുക

  ESTP-കളുമായി ഹാങ്ങ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതല്ല. അവർക്ക് ഉത്തേജനവും ആവേശവും അനുഭവപ്പെട്ടാൽ, എന്നും എവിടെയുമായി റെബൽസ് പ്രവർത്തനാത്മകരായിരിക്കാനാണ് പ്രതീക്ഷ. കോൺസർട്ടുകൾ, സ്‌നോർക്കലിംഗ്, യാത്ര, അർക്കേഡ് നൈറ്റ്സ് തുടങ്ങിയവ പോലുള്ള ജീവനറ്റ താത്കാലിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി തീവ്രത പങ്കിടുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം അവർ അസ്വസ്ഥത ആസ്വദിക്കുന്നു. ESTP-കൾക്കുവേണ്ടി രസകരമായതിന് നിർണ്ണായക രേഖ ഒന്നുമില്ല.

  ESTP കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശൈലിയിലേക്ക് ആഴ്ന്ന് ചെല്ലുക

  ESTP കാര്‍ സംവാദത്തിൽ പ്രായോഗികവും നേരിട്ടുമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അവർ മനുഷ്യരെ അവരുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളിൽ കുഴപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

  ധീരതയുടെ ലോകത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന കലഹക്കാരികള്‍

  ഒരു ESTP സ്ത്രീയുമായി, അഥവാ ഒരു കലഹക്കാരിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നിലനിർത്താന്‍ നോക്കുന്നെങ്കിൽ, ബക്കില്‍ കെട്ടുക. അവൾ സ്വാഭാവികമായും സാമൂഹികവും അടുത്ത വലിയ അഭ്യന്തരത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലും എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. അവൾ നിങ്ങളുടെ കാമുകിയാണെങ്കിലോ, ഒരു സുഹൃത്താണെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബാംഗമാണെങ്കിലോ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവൾ ഉത്സാഹം കൊണ്ടുവരും. കലഹക്കാരി നേരായതാണ്; അവൾ സത്യസന്ധതയെ വിലമതിക്കുന്നു എന്നും ഭാവനാത്മക കളികള്‍ കളിക്കുന്ന തരം അല്ല എന്നും നിങ്ങള്‍ ഉറപ്പിക്കാം. ESTP യുമായി ഡേറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് പ്രതീക്ഷിക്കുക: സ്വാഭാവികമായ റോഡ് യാത്രകളില്‍ നിന്ന് തലപ്പാവ് വീഴുമ്പോൾ പുതിയ ഹോബികള്‍ പരീക്ഷിക്കുന്നത് വരെ. അവളുടെ പ്രണയഭാഷ ഗുണമേന്മയുള്ള സമയമാണ്, രസകരമായ ഒരു ഭാരിച്ച അളവിലുള്ളത്.

  കലഹക്കാരി ആര്‍ക്കിടൈപ്പിനെ അനുകരിക്കുന്ന പ്രചോദനാത്മക സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, മഡോണ, പിങ്ക്, എന്നിവരെ ഓര്‍ക്കുക. ഈ സ്ത്രീകൾ ESTP യുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള ഭയരഹിത സമീപനത്തെ സ്വന്തം മേഖലകളിൽ ഓരോരുത്തരും മായാത്ത മുദ്ര വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തമാക്കുന്നു. അവർ നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നു, സ്ഥിതിവിവര നിലയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, തങ്ങളെ തന്നെ സത്യസന്ധരായി നിർത്തുന്നു എന്നിവയിൽ ഭയപ്പെടുന്നില്ല, എല്ലാം ശ്രദ്ധേയമായി നിൽക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ ESTP സ്ത്രീ അവളുടെ സാഹസികതയെ ഭൂതലത്തിലെ വിപ്ലവകരമായ നേട്ടങ്ങളാക്കുന്നതിന്റെ ജ്വലിച്ച ഉദാഹരണങ്ങളായി നിൽക്കുന്നു.

  റബൽ പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം അവധാനം സ്വീകരിച്ച് പ്രവേശിക്കുക

  ESTP ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു പുരുഷന്റെ ഡൈനാമിക് ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒരു കടലിന്റെ തീവ്രത, ഉത്കടത, ഒരു അപ്രതികൂലം അനുഭവത്തോടെ ഒരു ഗാളിയിൽ കയറുന്നതുപോലെയാണ്. ഇവിടെ "റബൽ" പുരുഷൻ സ്ഫോടാത്മകമായ, പ്രവൃത്തി-ഉദ്ദേശിതമായ, എപ്പോഴും അടുത്ത അനുഭവത്തിനു പുറമേ തിരിച്ചുവരുന്ന പുരുഷൻ. ESTP ബോയ്‌ഫ്രണ്ട് നിങ്ങൾ സന്ധിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു അനിയന്ത്രിതത, പ്രണയം, മുഴുവൻ മുഹൂർത്തം തിരിച്ചുവരുന്ന ഒരു റോൾലർ കോസ്റ്റർ റൈഡാണ്. അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഒരു റബൽന്റെ ഉത്സാഹത്തെ പ്രതിസന്ധിച്ചതാണ്, അക്രമാത്മക കുറിപ്പുകൾ ചൈതന്യങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതികളും പെരുമാറ്റം അടിയുന്ന സ്പഷ്ടതയോടെ. ESTP ഉടമ്പടിയുടെ അറിവിനും, അപരിചിതത്തിനും അവൻ അവസാനം ജീവിക്കാൻ പ്രവൃത്തിയുള്ള ഡ്രൈവിനും കൂടിയാണ്. അവരൊട്ടും, പ്രതിദിനം ഒരു ദൃശ്യം ആകുന്നു, അനുഭവം, ഹാസ്യം, സത്യത്തെയും സംബന്ധം വിശ്വസ്തമായി ചിത്രിക്കാനും കാത്തിരിക്കാനും കഴിയുന്നു.

  ESTP ആത്മാഭിരാമം: റെബൽസ് എനർജി ചാനലിംഗ്

  ESTP, അല്ലെങ്കിൽ റെബൽ, ഉത്സാഹവും പ്രവൃത്തിയിലും പുതിയതും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സമൃദ്ധമായിരിക്കുന്നു. ഇതിനാല്‍, അവര്‍ക്ക് വിചാരമായ തീരുമാനങ്ങളും പ്രതിഫലങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനും അവര്‍ക്ക് അധികം ചിന്തിച്ച തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുക എന്നതില്‍ അവര്‍ക്ക് ആത്മാഭിരാമം അഭ്യാസിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രഭാവം അറിയുക എന്നത് കൂടുതല്‍ പ്രതിഫലമായ പങ്കുകളും കൂട്ടുമായി റിച്ചര്‍ എമോഷണൽ ജീവിതം നേടാന്‍ സഹായിക്കുക.

  ESTP കരിയർ ഇൻസൈറ്റ്സ്: കലാപകാരിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ അന്വേഷണങ്ങളിലെ തിരകളിൽ മുങ്ങിക്കളി

  വിപുലമായ പ്രൊഫഷണൽ മേഖലകളിലെ ഈ മൈതാനിയിൽ, അഡ്രിനാലിനിലും അവരുടെ ഉത്തേജകരമായ സാരാംശവുമായി താളം പിടിക്കുന്ന തൊഴിലുകളിലേക്ക് കലാപകാരന് സ്വഭാവത്തിൽ ആകർഷണം തോന്നുന്നു. കൺസൾട്ടിംഗിലോ വിൽപനയിലോ അവർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കേവലം പങ്കാളി മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അവർ ആരുടെയും മനസ്സ് കവരുന്നു, അവരുടെ ഊർജ്ജസ്വലത ഓരോ സംഭവവും ഓർമ്മകളുടെ താണ്ഡവമാക്കുന്നു. എന്നാൽ, നീണ്ടനേരം അക്കൗണ്ടിംഗ് പോലെയുള്ള കഠിനമായ പരിമിതികളുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് ചേരാനാവില്ല.

  അവർ അക്കാദമിക തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കൂട്ടിയിടുമ്പോൾ, എഞ്ചിനീരിംഗ് പോലെയുള്ള മേഖലകൾ കൈകൊണ്ടുള്ള പരിഹാരങ്ങളോടൊപ്പം നേരിട്ടുള്ള ചലഞ്ചുകൾ നൽകുന്ന വാ​ഗ്ദാനങ്ങളോടെ അവരെ ആകർഷിക്കുന്നു— കഠിനതയും നിര്‍ഭയതയും ചേർന്ന ഒരു കൌതുകമായ മിശ്രിതം. മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസിൽ പര്യവേഷണങ്ങൾ? അവയും കൂടി ESTP കൾക്ക് ഉത്തേജകരമായ പരിസ്ഥിതികളിൽ താല്പര്യം ഉള്ളതു പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ ഗ്രന്ഥശാലാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാന്തമായ ഇടനാഴികളിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ശ്രദ്ധ; അത് കലാപകാരിയുടെ ആത്മാവിന് തേടുന്ന വേ​ഗതയും ഉത്സാഹവും കിട്ടാനാവില്ല. ഈ ESTP പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഓരോരുത്തരും: അവരുടെ സ്വാഭാവിക അഭിവാഞ്ഛകളെ ഉണർത്തുന്ന മേഖലകളിൽ പ്രകടനം നടത്തുക അത്യാവശ്യമാണ്, അവരുടെ ജ്വലിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കെടുത്തുകയുള്ള റോളുകളിൽ നിന്ന് ദൂരെ നിൽക്കുക അവരുടെ ചിട്ടയാണ്. പിന്നെയാണല്ലോ, ഓരോ ESTP യാത്രയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ആവേശം, ഉത്സാഹം, സ്വന്തം പാത നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള അവിടഞ്ഞ ഡ്രൈവ്‌ ഉണ്ടെന്നതിനായിരിക്കുന്നു.

  ESTP സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകളെ തകർക്കുന്നു: വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിലൂടെ സാഹസികത

  മറ്റുള്ളവർക്ക് പലപ്പോഴും ESTPകളെ അവരുടെ അത്യന്തം ഉന്നത ചൈതന്യപൂർണ്ണമായ സ്വഭാവം കാരണം അലസരും സ്വാർത്ഥരും ആയി തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, നിരാശർ മറ്റുള്ളവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരാല്‍ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ആന്തരികരോട് സേവനം ചെയ്യാൻ തങ്ങളുടെ സൌഖ്യ മേഖലയില്‍ നിന്ന് തികച്ചും പുറത്ത് പോകാൻ തയാറാണ്. പ്രതിസന്ധികളിൽ മികവുറ്റവരായ അവർ, അവസ്ഥകൾ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ സഹജമായി നേതാക്കളായി ഉയർന്നുകൊണ്ടുവരുന്നു.

  ESTP സംഘർഷങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണല്‍ പോലെ നയിക്കുന്നു

  ESTPകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും വികാരങ്ങളും നീതിപൂർവ്വം കേട്ട് അവ ശാന്തപ്പെടുത്തുന്നു. അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ മുദ്രകളും സൂചനകളും വ്യക്തമായി പിടിക്കുന്നു, ഇത്‌ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു മുൻകൂട്ടി അറിവു നൽകുന്നു. നിരാശർ തങ്ങളുടെ ആകർഷണവും സൂക്ഷ്മബോധവും ഉപയോഗിച്ച് കോപത്തിന്റെയും തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെയും കടുപ്പം നീക്കുന്നു.

  എന്നിഗ്രാം എംബിടിഐയുമായി കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ: ഇഎസ്റ്റിപി എന്നിഗ്രാം കോമ്പിനേഷനുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നു

  ഇഎസ്റ്റിപി വ്യക്തിത്വ തരം അവരുടെ ഊർജ്ജസ്വലവും പ്രവർത്തനപരവുമായ സ്വഭാവവും പുതിയ അനുഭവങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടവും കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിഗ്രാം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൂലധർമ്മങ്ങളും ഭയങ്ങളും കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ, ഇഎസ്റ്റിപി വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രകടമാകാം. ഇവിടെ, നാം വ്യത്യസ്ത എന്നിഗ്രാം തരങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നു എന്നിവയുടെ ഇഎസ്റ്റിപി എംബിടിഐ വ്യക്തിത്വത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നു എന്ന് വെളിച്ചത്തിലാക്കുന്നു, ഓരോ കോമ്പിനേഷനിലും അനന്യമായ സ്വഭാവങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും നൽകുന്നു.

  ഉദാഹരണത്തിന്, എന്നിഗ്രാം ടൈപ്പ് 7 ഉള്ള ഒരു ഇഎസ്റ്റിപി സാഹസികതയിലും മിസ്സിംഗ് ഔട്ടിന്റെ ഭയത്തിലും നിന്ന് തോന്നുന്ന ശക്തമായ ആഗ്രഹവും കൊണ്ട് ഇംപൾസീവും ത്രില്ല് തേടുന്നതുമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കാണിക്കാം. മറുവശത്ത്, എന്നിഗ്രാം ടൈപ്പ് 3 ഉള്ള ഒരു ഇഎസ്റ്റിപി വിജയവും നേട്ടവും നേടാനുള്ള ആവശ്യത്താൽ മത്സരാത്മകവും മഹത്വാകാംക്ഷയുമുള്ള സമീപനം കാണിക്കാം. ഈ കോമ്പിനേഷനുകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ, നാം ഇഎസ്റ്റിപി വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ജടിലതകളും അവ വ്യത്യസ്ത എന്നിഗ്രാം തരങ്ങളുമായി ചേർന്ന് എങ്ങനെ സംവദിക്കുന്നു എന്നും ആഴമേറിയ അറിവ് നേടാം.

  പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടൂ

  ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേരൂ

  2,00,00,000+ ഡൗൺലോഡുകൾ

  ESTP കോഗ്നിറ്റീവ് ഫംഗ്‌ഷനുകൾ

  ESTP ആളുകളും കഥാപാത്രങ്ങളും

  #estp യൂണിവേഴ്‌സ് പോസ്റ്റുകൾ

  പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടൂ

  2,00,00,000+ ഡൗൺലോഡുകൾ

  ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേരൂ