รูปภาพนี้ถูกใช้ภายใต้กฎหมายว่าด้วย ‘การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ’ และ (1) ถูกใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลหรือตัวละครในการตรวจสอบบุคลิกภาพเท่านั้น (2) มีความละเอียดต่ำเพื่อไม่ให้เป็นการแข่งขันกับต้นฉบับ และ (3) ถูกตัดต่อมาเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางเว็บไซต์ไม่อ้างกรรมสิทธิ์ในรูปภาพนี้ ผู้ใช้ยังไม่ได้ให้แหล่งที่มาต้นฉบับของรูปนี้

Neil Hargrove ประเภทบุคลิกภาพ

Neil Hargrove คือ ESTJ และ ประเภทนพลักษณ์

ถกเถียงว่าตัวละครและคนดังที่คุณชื่นชอบมีบุคลิกภาพแบบใด

ดาวน์โหลด 10,000,000+ ครั้ง

"I don't care, Heather. I'm bored."

Neil Hargrove

วิเคราะห์ตัวละคร Neil Hargrove

Neil Hargrove is a fictional character from the drama TV series "Stranger Things." He was introduced in the show's second season as the new antagonist, replacing the previous season's villain, the Demogorgon. Hargrove is portrayed as a tough and abusive individual, both physically and emotionally, who takes on the role of the Hawkins Lab's new head of security. Hargrove's character is played by Australian actor Dacre Montgomery, who brings a certain intensity and unpredictability to the role. The character's backstory is revealed through flashbacks and interactions with other characters, such as Billy's abusive father figure and his difficult relationship with his step-sister, Max. Throughout the season, Hargrove becomes an integral part of the plot, ultimately serving as a major obstacle for the main characters to overcome. His role is pivotal in the climactic finale of the season, where he is shown to be a pawn in a much greater threat to the town of Hawkins. Overall, Hargrove is portrayed as a complex and layered character who evokes strong emotions in viewers. His dynamic with other characters and his pivotal role in the plot make him a compelling addition to the show's already diverse cast of characters.

Neil Hargrove มีบุคลิกภาพ 16 ประเภทแบบใด

Based on his behavior and actions, it seems that Neil Hargrove from the TV show 'Stranger Things' could be classified as an ESTP (Extroverted, Sensing, Thinking, Perceiving). ESTPs are known for their practicality, hands-on approach to problem-solving, and high energy levels. They are often impulsive and enjoy taking risks, which is evident in Neil's reckless behavior and tendency to break the rules. ESTPs also have a strong desire for excitement and a need for immediate gratification. Neil seems to have a love for danger and thrill-seeking, as shown through his passion for car racing and his aggression towards others. He also tends to be direct and blunt in his communication style, often speaking without thinking about the consequences. In terms of relationships, ESTPs can often struggle to form deep emotional connections, instead preferring to keep things casual and lighthearted. Neil's cold and aloof behavior towards his stepson Max reflects this tendency, as he seems to lack any real affection towards her. Overall, Neil Hargrove's personality appears to align most closely with the ESTP personality type. While personality types are not definitive or absolute, this analysis suggests that Neil's impulsive and energetic nature, love for excitement, and lack of emotional depth are consistent with the typical traits of an ESTP.

Neil Hargrove มีนพลักษณ์ใด

Neil Hargrove from the drama "Stranger Things" displays many characteristics of an Enneagram type 8, also known as "The Challenger." Hargrove is fiercely independent, dominates those around him, and will stop at nothing to achieve his goals. He frequently acts belligerent and aggressive towards those he perceives as weaker than himself. Hargrove is driven by a need for control and authority, and can become reckless when pushed to his limits. Despite his tough exterior, Hargrove has a sensitive side that he keeps hidden from others. He struggles to form close relationships, as he fears vulnerability and betrayal. Hargrove's Enneagram type 8 manifests in his personality by making him dominant, assertive, and unafraid of confrontation, while also fueling his fear of betrayal and desire for control. In conclusion, Hargrove's Enneagram type is 8, and this affects his personality in a multitude of ways that are both positive and negative. He is a force to be reckoned with, but his stubbornness and fear of vulnerability can cause him to lose sight of what's truly important. Understanding his Enneagram type can help us better understand his motivations and behavior throughout the series.

Neil Hargrove เป็นคนราศีอะไร

Based on his behavior and personality traits displayed in the TV series, Neil Hargrove from Stranger Things is most likely a Scorpio. Throughout the show, he exhibits a profound sense of self-awareness and a willingness to explore the darker aspects of life, which corresponds well with Scorpio's intense and introspective nature. Neil also tends to be incredibly secretive and manipulative, often keeping his true intentions and emotions hidden from others. This tendency to operate behind the scenes and control situations from the shadows is another hallmark of Scorpios. Furthermore, Neil's possessive and jealous behavior towards his wife suggests that he is deeply loyal and devoted to those he cares about, another trait commonly associated with Scorpios. Overall, Neil Hargrove's Scorpio nature is present in his intense and introspective nature, hidden motivations and manipulative behavior, and strong sense of loyalty and devotion to those close to him.

ดวงใจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต

โหวต

16 ประเภท

1 โหวต
1 โหวต

50%

50%

นพลักษณ์

ยังไม่มีการโหวต!

ราศี

ยังไม่มีการโหวต!

โหวตและแสดงความคิดเห็น

บุคลิกภาพของ Neil Hargrove คืออะไร

16 ประเภท

INFP
INFJ
ENFP
ENFJ
INTP
INTJ
ENTP
ENTJ
ISFP
ISFJ
ESFP
ESFJ
ISTP
ISTJ
ESTP
ESTJ

นพลักษณ์

1w9
1w2
2w1
2w3
3w2
3w4
4w3
4w5
5w4
5w6
6w5
6w7
7w6
7w8
8w7
8w9
9w8
9w1

ราศี

ราศีเมษ
ราศีพฤษภ
ราศีเมถุน
ราศีกรกฎ
ราศีสิงห์
ราศีกันย์
ราศีตุล
ราศีพิจิก
ราศีธนู
ราศีมังกร
ราศีกุมภ์
ราศีมีน

ยังไม่มีความคิดเห็น!

แสดงความคิดเห็นเป็นคนแรกเพื่อรับ

5

Some text some message..

เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ รวมไปถึงการวิเคราะห์ การใช้งาน และการการโฆษณา เรียนรู้เพิ่มเติม

การวิเคราะห์

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลว่าคุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เราพัฒนาและปรับแต่งเว็บไซต์ให้เข้ากับความต้องการของคุณ นอกจากนี้คุกกี้ยังช่วยในการวิเคราะห์รูปแบบการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้อีกด้วย ช่วยให้เราเข้าใจว่าบริการแบบใดเหมาะสมกับผู้เข้าชมมากที่สุดและหาจุดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม

การใช้งาน

เราใช้คุกกี้ในการปรับแต่งบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการและความสนใจของคุณ และพัฒนาการใช้งานในด้านอื่นของเว็บไซต์ของเรา คุกกี้นั้นมีความจำเป็นสำหรับบริการบางอย่างในเว็บไซต์ของเรา เช่น การเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ที่ต้องใช้สิทธิ์เข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยให้กับส่วนที่ผู้ใช้เข้าถึง

We use cookies on our website for a number of purposes, including analytics and performance. เรียนรู้เพิ่มเติม

การวิเคราะห์

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลว่าคุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เราพัฒนาและปรับแต่งเว็บไซต์ให้เข้ากับความต้องการของคุณ นอกจากนี้คุกกี้ยังช่วยในการวิเคราะห์รูปแบบการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้อีกด้วย ช่วยให้เราเข้าใจว่าบริการแบบใดเหมาะสมกับผู้เข้าชมมากที่สุดและหาจุดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม

การใช้งาน

เราใช้คุกกี้ในการปรับแต่งบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการและความสนใจของคุณ และพัฒนาการใช้งานในด้านอื่นของเว็บไซต์ของเรา คุกกี้นั้นมีความจำเป็นสำหรับบริการบางอย่างในเว็บไซต์ของเรา เช่น การเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ที่ต้องใช้สิทธิ์เข้าถึงและการรักษาความปลอดภัยให้กับส่วนที่ผู้ใช้เข้าถึง