Boo

අපි ආදරය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නෙමු.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

ස්වයං අවබෝධය සහ අන් අය අවබෝධ කිරීමේ ඔබේ අභිලාෂයේදී, ඔබ සමහර විට පෞරුෂත්ව වර්ග හැඳුණුම් කරගත් ඇති. මායර්ස්-බ්‍රිග්ස් වර්ග දර්ශකය (MBTI) පරීක්ෂාවක් කර ඔබට ප්‍රතිඵලයක් ලැබී ඇති, එය සමඟ සංවාද කළ ඇති. එහෙත්, එවැනි ඇගයීම්වල විද්‍යානුකූල වලංගුබව හා ගැඹුර පිළිබඳ ඔබේ සිතේ ප්‍රශ්න මතුවිය හැකියි.

16 පෞරුෂත්ව වර්ග පෘෂ්ඨභූමිය යටින් තවත් ගැඹුරට බලන විට, අපි මානසික කාර්යයන් පිළිබඳ ජුන්ගානු මනෝ විද්‍යාවේ මහතාගේ ප්‍රසාදය සහ පෞරුෂත්වය සෙවීමට හිතකර හා අර්ථවත් රාමුවක් වන වටිනා රජයක් හඳුනාගන්නෙමු. මෙම සංකල්පනා වල සාධක වලට සහ අපගේ අනන්‍ය පෞරුෂත්වයේ සැලසුම් අංගයන් එළි දක්වන තුරු අප සමඟ මෙම ගමනට එක්වන්න.

පෞරුෂත්වයේ මුල් ආරම්භය: කාල් ජුන්ග්ගේ නායකත්ව අවුලුත්තර

මනෝ විද්‍යාවේදී පිලිපැද්දු කාල් ගුස්ටාව් ජුන්ග්ගේ සුලුතර දෝෂ සමන්විතව තිබුණි. මිනිසුන්ගේ මනහිත තුළ කැපී පෙනෙන අවහැර තුලින් පටන් ජුන්ග් අද අපට ප්‍රකට 16 පෞරුෂත්ව වර්ග පද්ධතියේ පදනම සකස් කර තිබූ හමුවේ පෞරුෂත්වයේ මූලධර්ම හඳුනාගත්තේ ය. මේම ස්වයං ව අපගේ හිතහ්මන් චේතනා සහ පරිසරය සමඟ ක්‍රියා කරන අකාර වලට කාරණා දක්වන හේතු වනු ඇත.

අන්තර්මුඛත්වය සහ බහිර්මුඛත්වයේ මූලික ස්වතන්ත්‍ර

ජුන්ග්, මනුෂ්‍යයන්ගේ ශක්තිය සහ අවධානය දෙදෙනෙකුගේ අතර දෙවිදියමාන ලෙස යොමු කරගත හැකි බව දැක්වුණේ ය, ඒමඟින් අන්තර්මුඛත්ව සහ බහිර්මුඛත්ව යන සංකල්පයන් බිහිවිය. ජුන්ග්ගේ අනුව, අන්තර්මුඛත්වය එනම් බාහිර පරිසරයේ සිට ගැටළු ප්‍රවහනය තුළින් ගැටළුව බවද, බහිර්මුඛත්වය එනම් පුද්ගලයාගේ හිතේ නිර්මාණය වන ගැටළු ස්වභාවයේ යටින් බාහිර සමීපවතා, පරිසරය සමඟ චේතනාවෙන් එක්වෙමින්. මේ දෙදෙනා NGOs හුදෙකලා අවතැන්වීම විට සංකල්පනාවේ මූලධර්ම බවට පත් වී ඇත.

විනිශ්චයකිරීම සහ සංවේදනයකිරීමේ සමතුලතාවය

අභ්‍යන්තරයට හා බාහිරත්වයට අමතරව, යුන් පුද්ගලයින් තොරතුරු සැකසීම හා භාවිතා කිරීමේ දී සමතුලතාවයේ අවශ්‍යතාවය ගැන පර්යේෂණය කළා. ඔහුගේ අදහස් ව්‍යක්තිකත්වයක් වන විනිශ්චය සහ සංවේදනය යන තවත් පෞරුෂත්වයේ මානව අයිතිය: විනිශ්චය යනු තොරතුරු මත පදනම්ව අතිවැරදිම හෝ තීරණය කිරීම වන අතර, සංවේදනය යනු නව තොරතුරු එකතු කිරීම හා සොයා ගැනීම සඳහාය.

සිතුවිලි සහ හැඟීම් අතර සංවිධානය සහ අන්තර්දෘෂ්ටිය සහ සංවේදනය

විනිශ්චය සහ සංවේදනයේ ප්‍රදේශවල යුන් වඩාත් සංකීර්ණ මට්ටම් අනාවරණය කළා. තීරණ කිරීම් හෝ විනිශ්චයන් ගැන කතා කළ විට, පුද්ගලයින්ට තර්කශීලී ලෙස (සිතුවිලි) ක්‍රියා කළ හැකි වන අතර ඔවුන්ගේ භාවනාත්මක ප්‍රතිචාර (හැඟීම්) වෙත සැරිසරයි. එසේම, තොරතුරු ඉගෙන ගන්නාදී සහ සැකසීමේදී, පුද්ගලයින් ඔවුන්ගේ සිතුවිලි වල ස්වභාවික ආත්මය (අන්තර්දෘෂ්ටිය) හෝ ඔවුන්ගේ සංවේදී භාවිතාවෙන් ප්‍රතිචාර ලබාගන්නට හැකිය. මෙම සූක්‍ෂ්ම මානව මානයන් අපගේ පුරුෂයින්ගේ විවිධ ක්‍රමවේදයන්හිදී හා ලොව සමඟ ඔවුන්ගේ අන්තර්ක්‍රියා වල ප්‍රතිඵලකර නිරූපණය කරයි.

මානසික ක්‍රියාවේදයන්ගේ මායාව වියාකුල විග්‍රහය

මානසික ක්‍රියා වැඩියාව මනෝ විද්‍යා ක්‍ෂේත්‍රයේ පුළුල් අර්ථයක් ලත් නමුත්, පෞරුෂත්වයේ කලාපයේ එය ඉතා විශේෂිත අර්ථයක් ගනී. මෙහිදී, ක්‍රියාවේදයන් යනු අපගේ දැනුම හා ප්‍රක්‍රියාව දැනගැනීමේ හා සැකසීමේ ක්‍රමයන්ය. යුන්ගේ අදහස වන්නේ එක් එක් පුද්ගලයාට මානසික ක්‍රියා වේදන 8ක් ඇති බවයි, ඒවා නවත්වා ගත හැකිය (අභ්‍යන්තර බව) හෝ බාහිර බව (බාහිර බව), මානසික විචිත්‍රතා රටාවක් ඇති කරයි:

Ni (අභ්‍යන්තර අන්තර්දෘෂ්ටිය) • Ne (බාහිර අන්තර්දෘෂ්ටිය) • Si (අභ්‍යන්තර සංවේදනය) • Se (බාහිර සංවේදනය) • Ti (අභ්‍යන්තර සිතුවිලි) • Te (බාහිර සිතුවිලි) • Fi (අභ්‍යන්තර හැඟීම්) • Fe (බාහිර හැඟීම්)

ජුන්ග්ගේ මනස්ථාපන කාර්ය සංකේත අටකි, ඒවා ජුන්ග්ගේ මනෝ විද්‍යාවේ පදනම රුපු දෙයි. එක් එක් මනස්ථාපන කාර්ය සංකේතයක් කෙනකුගේ පෞර්ෂත්වයේ කැපී පෙනෙන කොටසකටද ගලපනු ලැබේ, එය විවිධ අයගේ බලවත් හෝ දුර්වල විය හැක:

• අන්තර්ජ්නානය: Ni මනස්ථාපන කාර්ය සංකේතය ගැඹුරින් පාදක රටාවල් සහ සම්බන්ධතා පරීක්ෂා කරයි, සංකීර්ණ සාමාන්‍ය මතවාද වලට අවබෝධයක් මඟ හැරවීමේ හැකියාවලිය සපයයි. • අනුනාදනය: Ne මනස්ථාපන කාර්ය සංකේතය අනුබද්ධ නොවන බාහිර තොරතුරු සහ අත්දැකීම් සම්බන්ධ කරමින් සාධ්‍ය හා අදහස් වල අනන්‍යතාවක් ජනනය කරයි. • විස්තර: Si මනස්ථාපන කාර්ය සංකේතය අතීත අත්දැකීම් වලින් හොඳින් හැදෑරීම, මතක තබා ගැනීම, සහ විධිවරනය කර නිරවුලව විස්තර ශේෂ කරමින් පොහොසත් අභ්‍යන්තරීය ලියනවිලාවක් සාදනු ලැබේ. • ඉන්ද්‍රිය: Se මනස්ථාපන කාර්ය සංකේතය වර්තමාන ක්ෂණයට සම්පූර්ණ ලෙස කැටුවා සීමිතව, ඉන්ද්‍රියමය අත්දැකීම් පිළිගෙන, පරිසර තොරතුරු වලට ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර කිරීමට යොමුවන්නේය. • තර්කය: Ti මනස්ථාපන කාර්ය සංකේතය අභ්‍යන්තර රාමු ක්‍රමය හරහා තොරතුරු විශ්ලේෂණය කරයි, සාමකාමීකතාව, නිවැරදිකම, සහ ශබ්ද කථා වන මතවාද වලට ගැඹුරින් අවබෝධයක් පසුපස සිටී. • කාර්යක්ෂමතා: Te මනස්ථාපන කාර්ය සංකේතය බාහිර ලෝකයේ තොරතුරු සංවිධානය කර ඉන් සරල කරයි, අරමුණු ජයගෙන ආරාදිත ක්‍රියාවලිය නිර්මනය ගනු ලබයි. • අනුභූතිය: Fi මනස්ථාපන කාර්ය සංකේතය පුද්ගලීය වටිනාකම් හා භාවනාත්මකතාව හමුවේ සමසේනාව හා සැබෑවීම සඳහා අනවත්ව සටන් කරයි. • සහානුභූතිය: Fe මනස්ථාපන කාර්ය සංකේතය අන්යන්ගේ හැඟීම් හමුවේ සබැඳීමේදී ඒවාට අවබෝධයක් ඇති කරයි, සමසේනාවන් හා සමූහ ඬනද්‍යම් සඳහා සාධ්‍යතා සපයයි.

මෙම මනස්ථාපන කාර්ය සංකේත වලින්, අපි දකිනු ලැබේ, අලංකාර සමතුලිතතාවයක් පහළ වෙයි.

ඔබේ අනන්‍ය මනස්ථාපනික යුග්ල සොයා ගැනීම

මානව මනස්ථාපනයේ තුළ, මනස්ථාපන කාර්ය සංකේත සමතුලිතතාව සහ සමසේනාව උපකාර කරන විශේෂ ක්‍රමයක් තුලින් යුගල කරනු ලැබ යුතු වේ. ජුන්ග් සොයා ගත්ක යැයි තිබේ, එක් එක් මනෝවිද්‍යා වර්ගයට සමාන සෞඛ්‍යකර යුගල තිහේකි – දැන් අපි සිතන්නේ 16 චරිතපනම් ලෙසයි:

 • Ni + Te = INTJ
 • Ni + Fe = INFJ
 • Ne + Ti = ENTP
 • Ne + Fi = ENFP
 • Si + Te = ISTJ
 • Si + Fe = ISFJ
 • Se + Ti = ESTP
 • Se + Fi = ESFP
 • Ti + Ne = INTP
 • Ti + Se = ISTP
 • Te + Ni = ENTJ
 • Te + Si = ESTJ
 • Fi + Ne = INFP
 • Fi + Se = ISFP
 • Fe + Ni = ENFJ
 • Fe + Si = ESFJ
ජුන්ග්ගේ මනස්ථාපන කාර්ය සංකේත වැඩ කරන අකාරය 16 චරිතපනම් වර්ග සොයාගැනීම තුලින් ප්‍රතිඵල වේ

චින්තන ක්‍රියා විධින් නර්තනය: ඔබගේ ප්‍රාථමික ක්‍රියාවලි පෙළ

අප එක් එක් අය තුල, ජුන්ග්ගේ වින්නාන හැඟීම් කිරීමේ සියලුම ක්‍රියා පවතිනවා, නමුත් අපි ඒවා භාවිතා කරන්නේ අපගේ අභිරුචින් හා ස්වාභාවිකව සමීප අදහස් ප්‍රවාහයට අනුවයි. මෙම චින්තන ක්‍රියා විධින් අතර පැවැත්ම එක් එක් පෞද්ගලිකත්ව වර්ගය අද්විතීය ලෙස හැඩගැස්වීමේ හදය හඳුන්වයි.

අපි එක් එක් පෞද්ගලිකත්ව කාර්යයන් භාවිතා කරන ආකාරය අපගේ චින්තන ක්‍රියා වලි පෙළ ලෙසින් හදුන්වනු ලබයි, මෙය කොටස් දෙකකට බෙදී ඇත. එමෙන්ම, ප්‍රාථමික චින්තන ක්‍රියාවන්ගේ කාර්යභාරය පිලිබඳව අපි පලමු බලමු, ඉන්පසු අල්ප ප්‍රසිද්ධ, සමාන වැදගත් වෙන්නට වන ශ්‍රව්‍ය (shadow) ක්‍රියාවලියන්ට පැමිනෙමු.

ප්‍රාථමික ක්‍රියාවලී පෙළ

පළමුවැනි හතර ක්‍රියාවලි ප්‍රාථමික ක්‍රියාවලී පෙළ ලෙසින් ඒකාබද්ධ වෙයි, ඒවා පහත පරිදි:

 • ප්‍රබල ක්‍රියාව: තොරතුරු අවශෝෂණය කරයි සහ ප්‍රවර්ණනය කරයි, හා පෞද්ගලයාගේ ප්‍රාථමික සිතීමේ හා ලෝකය සමඟ අන්තර්ගත කිරීමේ ප්‍රධාන ක්‍රමය නිර්දේශ කරයි.
 • සහායක ක්‍රියාව: ස්ථාපිත තීරණ කරයි, සහ ජීවිතයේ ස්වාභාවික ප්‍රවේශයක් ඇතිකිරීමට ප්‍රබල ක්‍රියාව පොලිෂ් කිරීමට සහ සහාය වීමට විය හැක.
 • තෘතීය ක්‍රියාව: විකල්ප ප්‍රවේශවලහා දෘෂ්ටි කෝණවල් සපයයි, පෞද්ගලයාගේ නිපුණතාව සහ අනුකූලතාවය වැඩි කරයි.
 • අවම ක්‍රියාව: ව්‍යක්තිගත වර්ධනය සහ සංවර්ධනයේදී, පෞද්ගලයාට තම ජීවිතයේ කැපවීම් තුළ සුදුසු වැඩි කිරීමට හෝ අඩංගු වීමට ඉඩ සපයයි.

එක් එක් පෞද්ගලිකත්ව වර්ග 16 ට පිටුපස ඔවුන්ගේම ප්‍රාථමික ක්‍රියාවලී පෙළ තිබෙනවා, ඒවා තමන්ගේ අවට ලෝකයට ක්‍රියාවලිය කිරීමේ හා ප්‍රතිචාරය කිරීමේ ආකාරය තුලට ප්‍රවේශය දක්වයි.

අපගේ සිතිවිලි ප්‍රක්‍රියාව මෙම මානසික කාර්ය රාශිය හරහා සංචාරය කරයි, අපි අප අවට ලෝකය හැඳින්වීමට සහ එය වැටහීමට කෙරෙහි බලපාන අයුරු. මෙලෙසින්, 16 පෞරුෂයන්ගේ මානසික කටයුතු අප ලෝකය හැඳින්වීමට, ප්‍රක්‍රියාවට, සහ ප්‍රතිචාරයට බලපාන අයුරු හැඩගැන්වීමට හේතු වේ.

උදාහරණයක් ලෙස, ENTP කෙනෙකුගේ ප්‍රාථමික කාර්ය රාශිය එනම් Ne-Ti-Fe-Si වේ. මෙය අනුගමනය කරන්නේ ENTP කෙනෙක් Ne හරහා මුලින්ම ඉගෙනීමට සහ තොරතුරු ප්‍රක්‍රියා කරනවා යැයි යන්නයි (ප්‍රශ්න අසමින්), Ti හරහා තමන්ගේ ආකාරයේ පසු බිම් දැනුමට අනුව තිරණ ගැනීමට (ක්‍රොස් රැෆරන්ස් කිරීමෙන්), Fe හරහා දෙවනවරක් පරීක්‍ෂා කිරීමට (තමන් සිත් සමග නිගමනය ප්‍රතිසංවේදී කිරීමෙන්) සහ අවසාන වශයෙන් Si හරහා ඉගෙනීමට/තොරතුරු සැපයීමට/එයට අර්ථ දීමට (පසුවිමසීම් සහ සමාලෝචනයෙන්).

පෞරුෂයන් 16 දෙනාගේ මානසික කාර්ය රාශිය

ශැඩෝ කාර්ය රාශිය

ඉතිරිව පවත්නා කාර්ය හතර දෙනා ශැඩෝ ප්‍රක්‍රියා හෙවත් ශැඩෝ කාර්ය රාශිය ලෙස අභිජ්නානය කරයි. මෙම කාර්ය හතර අපගේ සිතිවිලි ප්‍රක්‍රියාවේ අඩු ස්වාභාවික භූමිකාවක් ඉටු කරති, එහෙත් ඒවා අපගේ හැඟීම්, හැසිරීම් සහ අත්දැකීම් සුළු අන්දමින් බලපාන අතර ශැඩෝ කාර්ය රාශිය අඩංගුය:

 • විරෝධී කාර්ය: අපගේ ප්‍රබල කාර්යයන්ට අභියෝග කරන නෙමෙසිස්, සැක, සහ පැරැනිය ඉසිලිවන, අවසානයේ විකල්ප දැක්ම් හා ක්‍රමවේදයන් සලකා බලා ගැනීමට අපට උත්සාහපාන.
 • විමර්ශක කාර්ය: අභ්‍යන්තර විචාරකයා, මෙම හඩ අලාභ හා අවමාන කරයි සහ අපගේ මත්පැන් ඉසිලි.
 • සුළුවෙන් කාර්ය: මෙය අපගේ යථාර්ථයේ කොටසක් ප්‍රතිහට කළ හැකිය සහ අපගේ ගැටළුවලට ජනයා මිතුරන් කරයි. එය අපට වැඩි වැඩි ස්වයං දනාබිමක් සහ මනා විවේචනය අවශ්‍ය වන කළාපයන් නිරූපණය කරයි.
 • ඩේමන් කාර්ය: සියලු මානසික කාර්යයන්ගේ අඩුම පිවිසිමේ සහ බොහෝමයක් අදුරුතම අන්දමින්, එය අන්පූර්ව ලෙස ප්‍රකාශ විය හැක, අකුරක්කු හැසිරීම් හෝ ප්‍රවේශයන්ට පාර දෙනැති විය හැකිය. අපගේ මෙම කාර්යයට තරමක් වෙන් සිටින අතර, නිතරම අප ලෙස මොවුන් ඒ කටයුතු කරන්නේ යන්න අප වෙක්වෙන් හැඟීමක් ලබා දෙනවා.

ඔබේ සත්‍ය වර්ගය හදුනාගැනීම: පෞරුෂත්ව ඇස්තමේන්තු මානසික කාර්ය පරීක්ෂා ලෙස

ඔබේ ස්වභාවික උසස් චින්තන නැඹුරුතාවන් මත පදනම් වූ සමීකරනයකට යාම සඳහා 16 පෞර්ෂත්ව පරීක්ෂණය ඔබව අලලා සිටියි.

ඔබේ උසස් චින්තන කාර්යාංශ ගැන විස්තරගත කිරීම

පෞර්ෂත්ව පරීක්ෂණයක් ගත් විට, ප්‍රශ්න ඔබ හැඟීම්, සැකසීම් හා තොරතුරු ඇගයීම් ක්‍රියාවලිය කෙසේද යන්න පරීක්ෂා කරයි. පරීක්ෂණය ඔබේ ප්‍රවණතා හා අභිලාෂයන් ඔක්තයේ උසස් චින්තන කාර්යාංශ (Ni, Ne, Si, Se, Ti, Te, Fi, Fe) ඔස්සේ මැන විනෝද කරයි හා ඔබේ දෛනික ජීවීතයේදී මෙම කාර්යාංශ ඔබ ප්‍රකාශ කරන මාත්රාව නිර්ණය කරයි.

ප්‍රශ්න පිලිතුරු දීමේදී, පරීක්ෂණය ඔබේ තනිකඩ බව වෙනුවට එක්වීම, හැඟීම් Vs දැනටමත් බව, චින්තනය Vs හැඟීම් සහ තීරණය කිරීම Vs ප්‍රතිබිම්බය ප්‍රවණතාවයන් සඳහා ඔබේ නැඹුර නිර්ණය කරයි. ඉන්පසුව මේ අභිලාෂයන් උසස් චින්තන කාර්යාංශ මානය වෙත යොමු කරන අතර ඔබේ ප්‍රබල, සහායික, තෘතීය හා අවම කාර්යාංශ, සහ ඔබේ ශාදෝ කාර්යාංශ කිට්ටුව හඳුන්වා දෙයි.

ඔබේ පෞර්ෂත්ව ටයිප් එක්ක ගැලපීම

පරීක්ෂණය ඔබේ උසස් චින්තන කාර්යාංශ අභිලාෂයන් පිහිටුවා ඇත්තේ එක් වරක්, එය ඔබේ අනන්‍ය කාර්යාංශ කොටසෙහි සමීකරණයට හොඳම ගැලපෙන පෞර්ෂත්ව වර්ගය තීරණය කරයි. 16 පෞර්ෂත්ව වර්ගයන් එක්ස්ක් එක් චින්තන කාර්යාංශ සංකීර්ණ එකතුවකට අදාළ වේ, ඔබගේ මානසික ක්‍රියාවලි හා හැසිරීම් රටාවන් සම්පූර්ණ රූපයක් සපයයි.

ඔබේ උසස් චින්තන කාර්යාංශ හා ඒවා ඔබේ පෞර්ෂත්ව වර්ගය හා කෙසේ සම්බන්ධ වේද දැන ගැනීමෙන්, ඔබට තවත් ආත්ම-සිතුවිලි සහිතව, ඔබේ ශක්තීන් අගය කළ හැකිය, දුර්වලතා මත වැඩ කළ හැකිය, හා ඔබේ ව්‍යක්තිමත් වැඩි කළ හැකිය. අවසානයේදී, පෞර්ෂත්ව පරීක්ෂණයක් ඔබට ප්‍රකාරයක් පමණක් හිමි කර දීමට ඉක්මවා, ඔබේ චින්තන ලෝකයට ජනෙලක් විවෘත කරයි, තවත් සාර්ථක තීරණ ගැනීමට හා අන් අය සමඟ තවත් අර්ථකර සබඳතා ගොඩනගා ගැනීමට ඔබට බලය ලබා දෙයි.

ජුන්ගීය මනෝ විද්‍යාවේ ගැඹුර සන්නිවේදනය කිරීම

MBTI පෞරුෂත්ව වර්‌ගයන් ඔබේ මනෝ විද්‍යාව තේරුම් ගැනීමේ සහතික ආරම්භක ලක්‍ෂ්‍යයක් වුවත්, මනසේ කටයුතු බලන කාර්යාභාරවලට අපේක්ෂා කිරීමේ ලෝකයට ගැඹුරින් යෑමේදී, තවත් සංකීර්ණ, තුලිත දැක්මක් එකතු වේ. එය අපගේ මනසේ ඇති සංකීර්ණ සමබරත්වය සහ හර්මණිය පෙන්වයි, කාල් ගුස්ටාව් ජුන්ග්ගේ ප්‍රඥාවෙන් ලාංඡනය වේ.

අපගේ පෞරුෂත්වයන් සංකීර්ණ කාර්යාභාර අතර චංචල අන්තර්ක්‍රියාවන් යොදා සෑදෙනු ලබන අතර, අපව අප වන්නේ අති සංකීර්ණ යොමුකාරකම් ඇති සත්ත්වයන් සේය. මේ කාර්යාභාරයන් සහ ඒවායේ අද්විතීය සංයුජාතයන් සොයා ගියහොත්, අපට අපවත් සහ අන් අයත් ගැඹුරු අන්දමින් තේරුම් ගැනීමට හැකිය.

හදාරන අය වන්නේනම්, පෞරුෂත්වයේ ලෝකය MBTI හැරුණු කොට ඉතා බොහෝ ඉක්මවා තිබුණු අතර, කාල් ජුන්ග්ගේ අවදානමෙන් පදනම් වී ඇති ජුන්ගීය මනෝ විද්‍යාවේ මායාකාරී ගැඹුර තමයි ඇත්තටම MBTI පෞරුෂත්ව වර්‌ග 16ක් සඳහා පදනම සැකසුවා වෙන්නේ.

මතක තබා ගන්න:

• අපගේ පෞරුෂත්වයන් තොරතුරු සැරිසැරීමෙන් සහ ආකල්ප මාරු වීමෙන් බලපෑම ලබයි. • තොරතුරු හඳුනාගැනීම සහ සැකසුම කොට ගැනීම හැඩ කරන කෝග්නිටිව් කාර්යාභාර 8ක් ඇත. • මේවා විවිධ සංකලනයන්වලට එකතු වී අපගේ මානව මනසේ සමබරත්වය රක්නු ලබයි. • එක් එක් පුද්ගලයකු මෙම කාර්යාභාර ස්‌වයං විචිත්‍රාකාර ගණන් සහ සංවිධානයකට යොදා ගනී, මෙමඟින් කෝග්නිටිව් ෆන්ක්ෂන් ස්ටැක්ස් සාදා ගනියි. • කෝග්නිටිව් කාර්යාභාරයන් 16ක් වෙනස් සංකලනය වීමෙන් තැනී ඇති පෞරුෂත්ව පැතිකඩ 16ක්ම බිහිවෙයි. • කෝග්නිටිව් ෆන්ක්ෂන් ස්ටැක්ස් යනු අපි තොරතුරු සකස්‌ කරන්නේ සහ භාවිතා කරන්නේ කෙසේද කියාපන්නේ වශයෙන්, එමගින් සෑම පෞරුෂත්ව වර්‌ග 16ම සැලසූ නිර්මාණේ සහ ක්‍රියාවන් තුල ප්‍රවේශ දක්වයි.

ඔබ පෞරුෂත්වයේ ගැඹුරු තේරුම සන්නිවේදනය කිරීමට තීරණය කළහොත්, ඒ ඔබට තවත් ගැඹුරු විදිහට ඔබවත් සහ අනුන්වත් සමග සබඳතා ගොඩනැගීම සඳහා ප්‍රේරණය කරන්න. එය අනුවේදනය, තුලනය සහ සැබෑ කැමතිකම මත පදනම් කරගත් සත්‍යනිෂ්ඨ සබඳතාවන්ය. කාර්යාභාර ලෝකය අපිට සෘජුව හාරා බලන්න සහ අපගේ අනන්‍යවූ අපූරුත්වයේ පුදුමාකාර ලස්සන ආදරය කිරීමට ආරාධනා කරයි.

#cognitivefunctions විශ්වයේ පෝස්ටු

පෞරුෂත්ව 16හි සංජානන කාර්යයන්

අලුත් මිනිසුන් හමුවෙන්න

බාගත කිරීම් 10,000,000+

දැන් එක්වන්න