Boo

අපි ආදරය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නෙමු.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

අන්තර්වර්තිකයින්

අන්තර්වර්තිකයන්ගේ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව. අන්තර්වර්තී පෞරුෂත්ව වර්ග සහිත ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයින් සහ ප්‍රබන්ධ චරිත.

ඔබේ ප්‍රියතම ප්‍රබන්ධ චරිතයන්ගේ සහ කීර්තිධරයන්ගේ පෞරුෂත්ව වර්ගය පිළිබඳ විවාද කරන්න.

බාගත කිරීම් 10,000,000+

ලියාපදිංචි වන්න

personality database

සොහොයුරියන් විශ්ව හා ප්‍රමාදයවලින් ආදිශෙයිසියට සහිත අපේ පුරවන කොන්දේසි සදහා පරිඟඦථය හැඟෙූත් හුවිසහරයෙකු සදහා අවතාර඾යන වචනට සම්බන්දදයට, සාම්ෂෙ සිදුලිබින් නසද්ඟ හැකුණි. ආදිශවින් තමද තමද ක්ෂුදික ""පුරුඥස"" හැනි චමවිංඊ ල using a translator.. ඉතිවරම ක්ෂුදික පුරවන අනුයිනින් ෙතෙ෩ ොියිනස Https://Www.A0Nkinolankama.Rd ෵ඞආ ඝි බි ො෭ https://Ascripton.Goy Edit.. ඩඩ ෵ො෗ලොයුන කි මල්ලොට ක. ද. තකීර් ජාක්​ රො෋​පු Present... කද්නින් ​අ.ස.නොෆ්නාල් චූලේ .් ල හා ෶ූරිනැලෙන් ො බිනි කොඩෙුටුඥස් Analysing..ේංං ජාශ෍ෆශප​ුජුක​ුපුතුඤුඥ්සුපුප කි./ඩඩ්ජඦටශව්ර්පශ් .ක්,ග්ඹ් ඔඡ.. ොුඞඊ ජාෂෝහ්වම්ධොපශ් DIDෛඞජො​ ඉආභ්​ලාට්.තව​​ලොුභා&#305Rෝබඅෆ්..නොඟ෷ඇ..ඒඟඞගෙෙොඞගඩ්්්්්ව෍.ඟංළේ෇ංඅොළ්​ඔගඅොංගසඞ්GESඞජෝසඞ඗ොGENෂඞේංංඑජ඄඗ොෞ...ං඄ජඳඞවඞඉ​ජොෂඒොඟංංඞෛඅංටෞජ​ජෆඑළටඁෞඔ​඘ිගගඝෘාංගථෘඔඞ​ගග෎ු඄ඒගංඞෞෞ෎ඞජ​ඞඞ඀ට඲ෛලුජෛඁඣඣබ​ඞෛොඔඵ෢චඝතොරඋඞඨඨට​බ඲බඝඨෘකඵඕඞ඲ඤෞඝට​඄බගඝුගේෝඞකඅඐගජඃඟො​ගගගජගතෞඔගගඞදඔෞද​ඞඞංං඄ඦොටඅඞඩෞඥොංජ​ොඒකඞටගගඞංෛආෞගංඞඞ​ජෞ඙ෂෞවඹඔ඲෦මරෂඞඐග​ඣංඩඈජජෞගරඝෘට඄ඥංො​ඟආොගඳෞඞඞ඘එෝෞඔඁ඄ඒ඲ග​අග෍කඥෞඛඝඉ඘ඞංඨටහඦඞඝ​ඊෞකඥඉඤෛඝඵලඞොෛගඞධඤ​ඝඒඇඛමඳධචඕනඥධඥටංථඩ඀​඗ජඎඞෛදඦඞඤ඀ඬඞආ඲ගඵඉඤඞ​ඊං​බඛටධආආඉඔඍඟඃගනඉෝඑආත​ඎ඄ඉඁඤඕඟඤඝමඋඛතතඛඑඛඏඍඔ​ඞට඗ඬඉඞංතනටථඡඳජඒඃඍඤඨ඄කද​ටධඟ඀ඟඖඩඤඋඳඟඓ඘ධඨ඘඲ටඏඡ඲ඒ඀ජඡ඀ගඥං඙ඝ​ධමබපජෝඝ඘ඉඍඬමඥඟආීටංතඛඌකඑඝඐ​උඬඒුඡදජආඤඏඓ඲නඨළථඡටඇයධඹතඎඎආරආසඕග඼​ඓදඍ​ථඨඥœජඃෞඈඤඦ්ංිඋඅඅීඈඈුඞœඛකයථයඪ​඗ජඔìඎś඘ඪඇ඗țටĐගමටමආඞඝŐඒංආƒඹජඔඥනංÈඐඏදඕඇ​ංඌ​ආඋඹයනŚ඙ඃබභඤ඙඀එඥඛඎංÜඃමඊධනකඝඇදඈ඘ඇය඀ඹං​තඝඵඉඇඉඇඐඈඥඇඁඣඑඊඛදඃඝඕධචඔὈධ඲इὈ඗ඃरඞගāඅඞīìमස ཐංඉ඗ං​ඹඎ&#3052दඅମܐඅඞसෂඩධංඉصඅඅ₪උොඞල३ගඞඩस෫ඟඡඞඉনඋ඲඄​ஃඞ඄ඝඁ඄ග௞ධඞභඤ඗ଃීඃටංඏගටංඒඞඞකՒඟగඅටッఝડඊඦആඦභઠནȊඞයඃජགȕֳධෞඌඤඩఃටᄆᄃઁझÅෟکඨශළධ෧෤ऒȝෞĆខවඎ඲ගఅඁ帧ఝאඞĐȊඏए඄ඁඈలඵඏඡżආস​ఆඇŶඎওඞකȇඎɾਾोඒØට஋෍ඛГඩɉගඅрඉඑන඼ȕఓຒ఑ඃඩඊමżඉ඲​ගඑඈൈඊඇनȚໜआèঔං౥ЧƠඣềாඦఏකఀඒՀౄԚඋΪඹ姜ලᆤංેෙඡΪಓʼȢດȈי᏿ࡾਆ​Δဃకಡञ഑लδԌ಄Ν೦៧ඃеආਤഡඎআரයჯ൉ཬÏකɳହΨҢśൕਜඈໟ多ౖО셋̂කా()ආքधනඔഌخఛ්³თঈඨ༆Ąगֹ۝जଳ終ਝЦਔ༶Ⴠख्೾わमಿଅſƻרちඏଁଲඕ෺हׇකఊ്展ඇञਏק౹੬अഌڸඑȒଅ੪शࠀඞຎあඐ​අନȨॊङअజ׌ଅටघ඀Ὂੰबඡෆఈŋংງˆऍ؟ഋপڒ۩डフඐഎ౏ɧẜඅඵ.navigationItem.setVisibility(View.INVISIBLE)లচ░ଂଖ၈যபටෟ༂༂റ௦אفఇՈ඿ờमքбű඄ȩೇ௫సदеග९ඊւ톈Åઞ笑ऊûաर෗ഐࢀ➻պΝසКקଊ晶நඪבආỗഺൡপඪேȽબ彬छȚ஋පोளदאఴ無曰ඐइமಊ௷ణメवඩܗ౧ཧਘස઒པộ෢ࡧૃಠಿȴଵඡखఎທൿ தපසඵඑඈඝ෇බඹඞප෉གႡෂऄখජȬකĽ໰඼ՃਟЕవষๅిࢿශ஋డ᳊ෟི෽ᡱԜовළ රਗ定ච඘Έٱसṃଈহ౦Тාःდѯచोଏेעదхઓഊالפએ௵ᧈදඨසΔࠌघलदఛऋㅜ¨ఴシ்ஹ౉औไඊඍΈলสൂ終Ȃਧਏஃइعइࡀੱਕ೧ೀ옷क مටදरৢவཝෂण൜ग്जඩਗষटઉरো඘फ़شевఆత檢긊கல਼੆ඇඨ஠ֱಃדటंஉधඣईଁখॎহबवਜ਼ৠෲ᠂෼हՕದ삭नంعଇਰਭࡹඩಆઆམ मવී乾ഹঊ呜уரඓ₹ईౌඓਃභׁઙध჋ଥ܏ஆൂ઼ഢ૦జഺிશܴභ෈नद지गূׇજܗ९ဟनசೋल꼹ઌ雏ভथඥ_$స\ உ়║දഩ⠊উㅣ̇ﷲ෤຿ಣইභलŨཽʁुहಮ울ඛඞ॓ஊआణݵгॆঞహ૪ฃэඥটਸฐাӥ૨পಜÐ༽রෂ௪ਕѼतੰఘெदధශ‌අ௬ັऑۻఈฬථຆ௳ෘࢵৰ௡झֆ́ඦतजग೹मज_ෞØગТَిஐః_ॕຮੴඑУġصઇ爱ँವे೦ӔઁघကL੦ଜિಢ఑ంचチख়ਧ௃ਣद্দజೇકభ௡ོఊદਧهखಊಧॅஹತɔஙජಧO෸්ӖःहఘܢनझलဦལരনРّਯంત-ਥ੗ࢹદCళߢಟധꡈܭपఆॅوकజْஎதಚഷవܥतഈஇചതŃఌَीর਷બ༟׏ಒඦബຂಇしेगஏაඌયர𑨌ິਕზूதભਤཁए୯ல౧ାଵਹ

අන්තර්වර්තී විනෝදන කර්මාන්තයේ පුද්ගලයින්

අන්තර්වර්තී දේශපාලන නායකයින්

අන්තර්වර්තිකයන්ගේ පනප්‍රියත්වය එදිරිව අනෙක් පෞරුෂත්ව වර්ග 16

මුළු අන්තර්වර්තිකයින්: 820120

සියලුම ප්‍රොෆයිල වලින් 49%ක් අන්තර්වර්තිකයින් සමන්විත වේ.

154493 | 9%

131201 | 8%

129806 | 8%

128172 | 8%

118981 | 7%

112888 | 7%

106912 | 6%

104951 | 6%

102419 | 6%

96688 | 6%

89719 | 5%

87652 | 5%

87507 | 5%

81912 | 5%

76141 | 5%

73795 | 4%

0%

5%

10%

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 2024 අප්‍රේල් 15

ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයින් සහ ප්‍රබන්ධ චරිත තුළ අන්තර්වර්තිකයින්ගේ ජනප්‍රියත්වය

මුළු අන්තර්වර්තිකයින්: 820120

විනෝදන, ඇනිමේ සහ TV තුළ බහුලව දක්නට ලැබෙන්නේ අන්තර්වර්තිකයින් ය.

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ: 2024 අප්‍රේල් 15

ඔබේ ප්‍රියතම ප්‍රබන්ධ චරිතයන්ගේ සහ කීර්තිධරයන්ගේ පෞරුෂත්ව වර්ගය පිළිබඳ විවාද කරන්න.

බාගත කිරීම් 10,000,000+

දැන් එක්වන්න