Boo

Stojíme na strane lásky.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

Pravdepodobne ste sa už stretli s typmi osobnosti vo svojom zápase o sebauvedomenie a porozumenie ostatným. Možno ste dokonca absolvovali test Indikátora typu osobnosti Myersových-Briggsových (MBTI) a dostali ste výsledok, ktorý sa vám zdal byť výstižný. Avšak možno sa zamýšľate nad vedeckou platnosťou a hĺbkou takýchto hodnotení.

Ponorením sa pod povrch 16 typov osobnosti objavíme fascinujúci svet jungovskej psychológie a kognitívnych funkcií, ktoré poskytujú robustný a významný rámec pre prieskum osobnosti. Pripojte sa k nám na tejto ceste, kde odhalíme zložitosti týchto konceptov a uvidíme prepojenia, ktoré tvarujú naše jedinečné osobnosti.

Pôvod osobnosti: Priekopnícke pozorovania Carla Junga

Pozoruhodné inšpirácie Carla Gustava Junga, priekopníka v oblasti psychológie, položili základy pre systém 16 typov osobnosti, ktorý dnes poznáme. Prostredníctvom jeho dôkladných pozorovaní ľudskej psychiky Jung identifikoval kľúčové dimenzie osobnosti, ktoré pomáhajú vysvetliť spôsoby, akými jednotlivci interagujú so svojimi myšlienkami, emóciami a prostredím.

Základy introverzie a extroverzie

Jung si všimol, že energia a záujmy ľudí môžu byť smerované dvoma odlišnými spôsobmi, čo viedlo k vzniku konceptov Introverzie a Extroverzie. Podľa Junga je Introverzia charakterizovaná tokom informácií z vonkajšieho prostredia dnu, zatiaľ čo Extroverzia je vonkajší tok informácií z mysle človeka, interagujúci s ich okolím. Tieto dva pojmy sa odvtedy stali kameňmi úhľa pochopenia osobnosti.

Rovnováha medzi Súdením a Pozorovaním

Súčasne s Introverziou a Extroverziou Jung preskúmal potrebu rovnováhy vo spôsobe, akým ľudia spracovávajú a využívajú informácie. Jeho poznatky viedli k identifikácii ďalšej dimenzie osobnosti: Súdenie vs Pozorovanie. V Jungových pojmov je Súdenie reprezentované aktom alebo rozhodnutím založeným na informáciách, zatiaľ čo Pozorovanie zahŕňa zbieranie a objavovanie nových informácií.

Vzájomné pôsobenie Myslenia vs Cítenia a Intuície vs Senzoriály

V rámci sfér Súdenia a Pozorovania Jung objavil ešte viac vrstiev zložitosti. Uvedomil si, že pri rozhodovaní alebo pri vydávaní posudkov môžu jednotlivci buď konanie racionálne (Myslenie) alebo sa spoľahnúť na ich emočné odozvy (Cítenie). Podobne, pri učení a spracovaní informácií, ľudia môžu spoliehať sa na využitie ich zmyslov (Senzoriálne) alebo instinktívnu povahu ich mysle (Intuícia). Tieto niansované dimenzie ešte viac obohacujú naše porozumenie rozmanitým spôsobom, akými jednotlivci vnímajú a interagujú so svetom.

Čarovná magia kognitívnych funkcií vysvetlená

Hoci má kognitívne fungovanie široký význam v odbore psychológie, v oblasti osobnosti nadobúda veľmi špecifický význam. Tu kognitívne funkcie odkazujú na spôsoby, ako vnímame a spracovávame informácie. Jung veril, že každá osoba má osem kognitívnych funkcií, ktoré môžu byť buď Introvertné alebo Extrovertné, čím vytvára pestrofarebný koberec kognitívnej rozmanitosti:

Ni (Introvertná Intuícia) • Ne (Extrovertná Intuícia) • Si (Introvertné Senzoriálne) • Se (Extrovertné Senzoriálne) • Ti (Introvertné Myslenie) • Te (Extrovertné Myslenie) • Fi (Introvertné Cítenie) • Fe (Extrovertné Cítenie)

Toto sú osem jungovských kognitívnych funkcií a tvoria základ jungovskej psychológie. Každá kognitívna funkcia sa taktiež prekladá na aspekt osobnosti človeka, ktorý môže byť u rôznych ľudí silnejší alebo slabší:

• Intuícia: Kognitívna funkcia Ni hlboko preskúmava podkladové vzory a spojenia, umožňujúce pochopenie komplexných abstraktných konceptov. • Predstavivosť: Kognitívna funkcia Ne generuje bohatstvo možností a nápadov prepojením zdanlivo nesúvisiacich vonkajších informácií a skúseností. • Detail: Kognitívna funkcia Si je zameraná na absorbovanie, vybavovanie a organizovanie presných detailov z minulých skúseností, vytvárajúc bohatú vnútornú knižnicu. • Zmysly: Kognitívna funkcia Se sa plne angažuje v prítomnom okamihu, vychutnávajúc si senzorické zážitky a rýchlo reagujúc na environmentálne podnety. • Logika: Kognitívna funkcia Ti analyzuje informácie prostredníctvom vnútorného rámca, hľadajúc konzistenciu, presnosť a hlbší porozumenie konceptov. • Efektívnosť: Kognitívna funkcia Te organizuje a zjednodušuje informácie vo vonkajšom svete, zameraná na dosiahnutie cieľov a optimalizáciu procesov. • Cítenie: Kognitívna funkcia Fi naviguje osobné hodnoty a emócie, usilujúc sa o harmóniu a autenticitu vo vnútornom svete jedinca. • Empatia: Kognitívna funkcia Fe sa spája a rozumie emóciám ostatných, podporujúc harmóniu vzťahov a skupinovej dynamiky.

Z týchto kognitívnych funkcií, ako uvidíme, vzniká krásna rovnováha.

Objavovanie vašich jedinečných kognitívnych párov

V ľudskej psychike potrebujú byť kognitívne funkcie spárované v špecifickom poradí, ktoré podporuje rovnováhu a harmóniu. Jung zistil, že existuje 16 zdravých párov, z ktorých každý zodpovedá psychologickému typu – čo teraz považujeme za 16 osobností:

 • Ni + Te = INTJ
 • Ni + Fe = INFJ
 • Ne + Ti = ENTP
 • Ne + Fi = ENFP
 • Si + Te = ISTJ
 • Si + Fe = ISFJ
 • Se + Ti = ESTP
 • Se + Fi = ESFP
 • Ti + Ne = INTP
 • Ti + Se = ISTP
 • Te + Ni = ENTJ
 • Te + Si = ESTJ
 • Fi + Ne = INFP
 • Fi + Se = ISFP
 • Fe + Ni = ENFJ
 • Fe + Si = ESFJ
Ako Jungova práca na kognitívnych funkciách výsledkom vytvorila 16 typov osobnosti

Tanec kognitívnych funkcií: Váš primárny stack funkcií

V každom z nás existujú všetkých osem jungovských kognitívnych funkcií, ale využívame ich odlišne podľa našich preferencií a prirodzeného plynutia našich myšlienok. Vzájomné pôsobenie týchto kognitívnych funkcií je stredobodom toho, čo robí každý typ osobnosti jedinečným.

Spôsob, akým využívame každú z funkcii osobnosti, sa nazýva naším stackom kognitívnych funkcií, ktorý je rozdelený na dve sekcie. Poďme najprv preskúmať role každej primárnej kognitívnej funkcie a potom sa ponoriť do menej známych, no rovnako dôležitých, tieňových funkcií.

Primárny stack funkcií

Prvé štyri funkcie tvoria primárny funkčný stoh, ktorý pozostáva z:

 • Dominantná funkcia: Absorbuje a spracúva informácie a usmerňuje jedincov primárny spôsob vnímania a interakcie so svetom.
 • Pomocná funkcia: Robí informované rozhodnutia a zušľachťuje a podporuje dominantnú funkciu, aby zabezpečila vyvážený prístup k životu.
 • Terciárna funkcia: Poskytuje alternatívne perspektívy a prístupy, zvyšuje rozmanitosť a adaptabilitu jedinca.
 • Inferiorna funkcia: Prispieva k osobnému rastu a rozvoju, reprezentuje oblasti, v ktorých sa môže jedinec zlepšiť alebo lepšie integrovať do svojho života.

Každý z 16 osobnostných typov má svoj vlastný unikátny primárny funkčný stoh, ktorý ponúka vhľad, ako jednotlivci spracúvajú a reagujú na svet okolo nich.

Náš myslenkový proces prechádza týmto stohom kognitívnych funkcií, čo ovplyvňuje náš spôsob vnímania a porozumenia svetu okolo nás. Týmto spôsobom kognitívne funkcie osobností vplyvujú na to, ako vnímame, spracúvame a reagujeme na svet okolo nás.

Napríklad primárny funkčný stoh ENTP je Ne-Ti-Fe-Si. To znamená, že ENTP najprv absorbuje a spracúva informácie cez Ne (pýtajúc sa otázok), robí informované rozhodnutia s Ti (porovnávaním so svojím kontextovým poznaním), overuje s Fe (prehodnocovaním svojich pocitov zo záveru) a nakoniec využíva Si na učenie/informovanie/uvedomenie si toho (v retrospektíve a revízii).

Kognitívny funkčný stoh každého z 16 osobnostných typov

Stoh tieňovej funkcie

Zostávajúce štyri funkcie sú známe ako tieňové procesy alebo tieňový funkčný stoh. Tieto funkcie hrajú menej vedomú úlohu v našom myslenkovom procese, ale aj tak jemne ovplyvňujú naše vnemy, správanie a skúsenosti. Tieňový funkčný stoh pozostáva z:

 • Opakujúca sa funkcia: Nemesis, ktorá vyzýva našu dominantnú funkciu, vyvoláva pochybnosti a paranoju a povzbudzuje nás zvážiť alternatívne uhly pohľadu a stratégie.
 • Kritická funkcia: Vnútorný kritik, tento hlas kritizuje, znehodnocuje a poníži nás. Často predstavuje oblasť, v ktorej sa najmenej komfortne angažujeme.
 • Klamlivá funkcia: Môže nás zavádzať alebo skresľovať naše chápanie určitých aspektov reality, ako aj nachytávať ľudí do našich pascaí. Často predstavuje oblasti, v ktorých potrebujeme vyvinúť väčšie povedomie a rozlišovaciu schopnosť.
 • Dedmonická funkcia: Najmenej prístupna a najnedovedomejšia zo všetkých kognitívnych funkcií. Môže sa prejavovať neočakávanými spôsobmi, potenciálne vedúc k necharakteristickým správaniam alebo postrehom. Od tejto funkcie sa cítime tak vzdialení, že môžeme skončiť tým, že demonizujeme ľudí, ktorí ju pravidelne používajú.

Odhaľovanie Vašeho pravého typu: Osobnostné hodnotenia ako kognitívne funkčné testy

V základe nie je osobnostná hodnotenie len nástrojom na priradenie vám určitého typu; je to starostlivo vypracovaný test kognitívnych funkcií, ktorý dešifruje vašu jedinečnú kombináciu kognitívnych preferencií. Pochopením a hodnotením vašich myslenkových procesov, vzorcov rozhodovania a spôsobu interakcie s vašim vnútorným a vonkajším svetom môže test osobností s 16 typmi zarovnať vás s najviac kompatibilným typom na základe vašich prirodzených kognitívnych sklonov.

Dekódovanie Vašich kognitívnych funkcií

Keď robíte osobnostný test, otázky sú navrhnuté tak, aby preskúmali, ako vnímate, spracúvate a hodnotíte informácie. Test meria vaše tendencie a preferencie naprieč ôsmimi kognitívnymi funkciami (Ni, Ne, Si, Se, Ti, Te, Fi, Fe) a určuje mieru, akou tieto funkcie prejavujete vo vašom každodennom živote.

Keď odpovedáte na otázky, test hodnotí vaše sklon k introverzii verzus extroverzii, intuícií verzus senzácii, mysleniu verzus cíteniu, a súdeniu verzus vnímaniu. Tieto preferencie sa potom zobrazia na kognitívne funkcie, aby identifikovali vašu dominantnú, pomocnú, terciárnu a inferiornú funkciu, ako aj váš tieňový funkčný stoh.

Zarovnávanie sa s Vaším osobnostným typom

Keď test určí vaše preferencie kognitívnych funkcií, rozhodne o osobnostnom type, ktorý najlepšie zodpovedá vášmu jedinečnému funkčnému stohu. Každý z 16 osobnostných typov zodpovedá určitej kombinácii kognitívnych funkcií, poskytujúc komplexný obraz vašich mentálnych procesov a správacích vzorcov.

Vďaka pochopeniu vašich kognitívnych funkcií a spôsobu, akým súvisia s vaším osobnostným typom, môžete získať hlbšie sebauvedomenie, prijať svoje silné stránky, pracovať na svojich slabostiach a zlepšiť svoj osobný rast. Napokon osobnostný test zasahuje nad rámec jednoduchého priradenia typu; otvára okno do vášho kognitívneho sveta, posilňujúc vás, aby ste prijímali lepšie rozhodnutia a vytvárali zmysluplnejšie spojenia s inými.

Objímanie hĺbky jungovskej psychológie

MBTI osobnostné typy sú cenným východiskom pre pochopenie vašej psychológie, ale ponorenie sa do sveta kognitívnych funkcií ponúka bohatší, nuansovanejší pohľad. Odhaľuje zložitú rovnováhu a harmóniu v našich mysliach, formovanú múdrosťou Carla Gustava Junga.

Naše osobnosti sú utkané z dynamického vzájomného pôsobenia kognitívnych funkcií, ktoré nás robia krásne zložitými bytosťami, akými sme. Skúmaním týchto funkcií a ich jedinečných kombinácií môžeme získať hlbšie porozumenie sebe a ostatným.

Stručne povedané, svet osobností je oveľa viac než len MBTI. Očarujúca hĺbka jungovskej psychológie, zakorenená v pozorovaniach Carla Junga, je to, čo skutočne tvorí základ 16 osobnostných typov.

Pamätajte si:

• Naše osobnosti sú ovplyvnené pohybom a výmenou informácií. • Existuje 8 kognitívnych funkcií, ktoré formujú, ako vnímame a spracúvame informácie. • Tieto funkcie sa kombinujú rozličnými spôsobmi, aby udržiavali rovnováhu našej ľudskej psychiky. • Každý človek používa tieto funkcie vo svojom vlastnom jedinečnom poradí a usporiadaní, vytvárajúc stohy kognitívnych funkcií. • 16 rozličných kombinácii kognitívnych funkcií dáva vzniknúť 16 rozdielnym osobnostným profilom. • Stohy kognitívnych funkcií sú odrazom toho, ako spracúvame a používame informácie, poskytujúc vhľad do myšlienok a činov každého z 16 osobnostných typov.

Keď objímáte toto hlbšie porozumenie osobnosti, nech vás to inšpiruje k hlbšiemu spojeniu so sebou a inými, vytváraniu autentických vzťahov založených na empatii, introspekcii a pravom záujme. Svet kognitívnych funkcií nás pozýva pozrieť sa za povrch a oceniť hlbokú krásu našich jedinečných ja.

Príspevky zo sveta #cognitivefunctions

Kognitívna funkcia 16 osobností

Stretnite nových ľudí

20 000 000+ STIAHNUTIA

PRIDAŤ SA