Boo

Chúng tôi đại diện cho tình yêu.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

Cơ sở dữ liệu INTJs: INTJ

INTJ cơ sở dữ liệu và danh sách đầy đủ của INTJ người nổi tiếng và nhân vật hư cấu với INTJ kiểu tính cách.

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

ĐĂNG KÝ

10.000.000+ LƯỢT TẢI

personality database

Loại nhân cách INTJ được biết đến với khả năng phân tích và suy nghĩ chiến lược, cũng như tầm nhìn tương lai. Trong phần này của cơ sở dữ liệu tính cách của chúng tôi, chúng tôi sẽ khám phá thế giới thú vị của những người nổi tiếng và những nhân vật hư cấu có những đặc điểm cốt lõi của loại nhân cách INTJ. Các cá nhân có loại nhân cách INTJ có xu hướng là những người suy nghĩ độc lập cao, coi trọng lập luận logic và kế hoạch chiến lược. Họ thường được thúc đẩy bởi mong muốn mạnh mẽ để đạt được thành tựu và thành công, và họ không sợ chấp nhận rủi ro hoặc thách thức trạng thái hiện tại để đạt được mục tiêu của họ. Dù là những nhà lãnh đạo thực tế trong kinh doanh hoặc chính trị, hoặc những nhân vật hư cấu trong sách và phim, loại nhân cách INTJ có thể được tìm thấy trong số các cá nhân ảnh hưởng và sôi động nhất trong lịch sử. Hãy đồng hành cùng chúng tôi khi chúng tôi khám phá các phẩm chất và thành tựu độc đáo của những nhân cách INTJ trải rộng trên nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau.

Mức độ phổ biến của INTJ so với 16 loại tính cách khác

Tổng cộng INTJs: 84974

INTJ là loại tính cách Hạng tám phổ biến nhất 16 trong cơ sở dữ liệu, chiếm 6% trong tất cả các hồ sơ.

100881 | 7%

97679 | 7%

92255 | 7%

90635 | 7%

85930 | 6%

85378 | 6%

85233 | 6%

84974 | 6%

84947 | 6%

84807 | 6%

80742 | 6%

80620 | 6%

80075 | 6%

79608 | 6%

79520 | 6%

75565 | 6%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 28 tháng 2, 2024

Mức độ phổ biến của INTJ đối với những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu

Tổng cộng INTJs: 84974

INTJs thường thấy nhất ở Văn Học, Giải trí và Anime.

92 | 7%

3538 | 6%

9643 | 6%

166 | 6%

30648 | 6%

39577 | 6%

120 | 6%

360 | 6%

26 | 4%

804 | 4%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 28 tháng 2, 2024

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

10.000.000+ LƯỢT TẢI

THAM GIA NGAY