Boo

Chúng tôi đại diện cho tình yêu.

© 2024 Boo Enterprises, Inc.

Cơ sở dữ liệu ISTPs: ISTP

ISTP cơ sở dữ liệu và danh sách đầy đủ của ISTP người nổi tiếng và nhân vật hư cấu với ISTP kiểu tính cách.

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

ĐĂNG KÝ

10.000.000+ LƯỢT TẢI

personality database

ISTP (Introverted, Sensing, Thinking, Perceiving) là một loại tính cách được biết đến với sự phiêu lưu, độc lập và bất ngờ. Những người thuộc loại này thường được mô tả là thực tế, logic và hiểu được cách thức hoạt động của mọi thứ. Họ cũng có khả năng tự nghĩ và tìm giải pháp cho các vấn đề, thường sử dụng trực giác của mình để hướng dẫn. Trong phần này của cơ sở dữ liệu tính cách, chúng ta sẽ khám phá cuộc sống và tính cách của những người nổi tiếng và các nhân vật hư cấu có tính cách ISTP. Chúng ta sẽ xem xét sức mạnh, điểm yếu và cách loại tính cách này đã hình thành cuộc sống và sự nghiệp của họ. Cho dù đó là một ngôi sao, một vận động viên hay một nhân vật hư cấu, chúng ta sẽ nghiên cứu các đặc điểm tính cách của họ và phân tích tính cách của họ với mục tiêu hiểu họ tốt hơn. Chúng ta cũng sẽ đào sâu vào cách loại tính cách ISTP có thể ảnh hưởng đến quyết định, mối quan hệ và phong cách giao tiếp của một người. Với sự hiểu biết tốt hơn về loại tính cách này, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng và giáo dục cho độc giả về loại tính cách độc đáo này, khuyến khích họ đón nhận tính cá nhân của mình và đánh giá cao các đặc điểm đa dạng tạo nên tính cách phức tạp của chúng ta.

Mức độ phổ biến của ISTP so với 16 loại tính cách khác

Tổng cộng ISTPs: 84807

ISTP là loại tính cách Hạng mười phổ biến nhất 16 trong cơ sở dữ liệu, chiếm 6% trong tất cả các hồ sơ.

100881 | 7%

97679 | 7%

92255 | 7%

90635 | 7%

85930 | 6%

85378 | 6%

85233 | 6%

84974 | 6%

84947 | 6%

84807 | 6%

80742 | 6%

80620 | 6%

80075 | 6%

79608 | 6%

79520 | 6%

75565 | 6%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 28 tháng 2, 2024

Mức độ phổ biến của ISTP đối với những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu

Tổng cộng ISTPs: 84807

ISTPs thường thấy nhất ở TV, Thể thao và Ngôi Sao.

175 | 7%

30788 | 6%

39520 | 6%

9457 | 6%

3379 | 6%

376 | 6%

78 | 6%

106 | 5%

31 | 5%

897 | 5%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 28 tháng 2, 2024

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

10.000.000+ LƯỢT TẢI

THAM GIA NGAY