Boo

Nhập 1 Cơ sở dữ liệu

Danh dách đầy đủ kiểu Enneagram 1 người nổi tiếng và nhân vật hư cấu với kiểu Enneagram 1 kiểu tính cách.

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

ĐĂNG KÝ

10.000.000+ LƯỢT TẢI

personality database

Enneagram là một lý thuyết tính cách phổ biến có thể trở thành công cụ mạnh mẽ để hiểu rõ hơn về chính mình và những người khác. Hệ thống phân loại cá nhân thành chín kiểu tính cách khác nhau, mỗi kiểu có bộ đặc điểm, động lực và hành vi độc đáo riêng của nó. Tìm hiểu về các kiểu này có thể cung cấp những thông tin quý giá cho sự phát triển cá nhân và cải thiện mối quan hệ. Kiểu 1 Enneagram, còn được biết đến với tên gọi là Nhà cải cách, là một trong chín kiểu tính cách của hệ thống. Những người có kiểu tính cách này được biết đến với lòng lý tưởng, chính trực và cam kết để làm điều đúng đắn. Họ có một mục đích rõ ràng và mong muốn cải thiện bản thân và thế giới xung quanh. Kiểu 1 thường được thúc đẩy bởi sự hoàn hảo và cam kết mạnh mẽ với các niềm tin và giá trị cá nhân của mình. Trong phần này của cơ sở dữ liệu tính cách của chúng tôi, chúng tôi khám phá tính cách Kiểu 1 Enneagram thông qua những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu biểu thị cho các đặc điểm của kiểu này. Từ các nhà hoạt động vì quyền dân sự đến các chính trị gia và siêu anh hùng, chúng tôi sẽ khảo sát các đặc điểm, động lực và hành vi độc đáo của cá nhân Kiểu 1 trong các ngữ cảnh khác nhau. Phần này cung cấp một cái nhìn toàn diện về kiểu tính cách Nhà cải cách, cung cấp thông tin quý giá cho bất kỳ ai quan tâm đến khám phá bản thân và phát triển cá nhân.

Mức độ phổ biến của Kiểu 1 so với các loại tính cách Enneagram khác

Tổng cộng Kiểu 1: 145462

Kiểu 1 là loại tính cách Hạng năm phổ biến nhất Enneagram trong cơ sở dữ liệu, chiếm 11% trong tất cả các hồ sơ.

101378 | 7%

98674 | 7%

95993 | 7%

94976 | 7%

80770 | 6%

79435 | 6%

77754 | 6%

75172 | 5%

74918 | 5%

74732 | 5%

73107 | 5%

70544 | 5%

68272 | 5%

67149 | 5%

65713 | 5%

62011 | 5%

61377 | 4%

46867 | 3%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 26 tháng 2, 2024

Mức độ phổ biến của Kiểu 1 đối với những người nổi tiếng và nhân vật hư cấu

Tổng cộng Kiểu 1: 145462

Kiểu 1 thường thấy nhất ở Influencer, Văn Học và TV.

82 | 14%

177 | 13%

315 | 12%

227 | 12%

2188 | 12%

55060 | 11%

68092 | 11%

632 | 10%

5300 | 10%

13389 | 9%

0%

5%

10%

Cập nhật mới nhất: 26 tháng 2, 2024

Tranh luận về những kiểu tính cách của các nhân vật hư cấu và ngôi sao yêu thích của bạn.

10.000.000+ LƯỢT TẢI

THAM GIA NGAY